Print Version    Email to Friend
Wagas na pag-ibig ng Diyos

Isa sa kaantig-antig na yugto sa aklat na sinulat ni Paulo Coelho na The Alchemist, ay nang pansamantalang nagpaalam ang bida ng nobela na si Santiago sa kanyang minamahal na si Fatima. Pangako ni Santiago na siya ay magbabalik matapos niyang matagpuan ang kayamanang kanyang hinahanap.  Magbabalik siya sa piling ni Fatima sapagkat tunay niyang nililiyag ang babae. AtPrint Version    Email to Friend
Sakripisyo

Hindi lingid sa ating kaalaman na kung nais nating mapagtagumpayan ang isang bagay,  maging ito ay sa alin man larangan sa buhay, ang kailangan ay sakripisyo. Ang isang kampeon sa palakasan ay naglalaan ng mahabang panahon ng pag eensayo. Ganoon din ang isang mahusay na musikero. Ang iba ay nagsisimula pa nang sila ay bata pa. Hindi nila alintanan ang hirap kung ang  kapalit nito ay  tagum-pay na maidudulot ng pag abot sa kanilang napiling larangan.Print Version    Email to Friend
Piging ng kababaang-loob

Isang araw bago ako magsimula ng aking misa ay lumapit sa akin ang lector - commentator.  Sinabi niya sa akin na mayroon daw isang congressman kasama ang kanyang asawa, na dadalo sa misa. Kailangan pa  raw bang ipakilala sa mga tao.Print Version    Email to Friend
Makipot na pintuan ng kaligtasan

Concern ka pa ba na maligtas sa buhay sa kabila? May nagtanong kasi kay Hesus: “kakaunti po ba ang maliligtas?” (Lk. 12: 23) Sino nga kaya ang ma-liligtas? May mga sekta ng relihiyon na nagsasabing sila lang daw ang maliligtas. Paano tayo makasisiguro sa biyaya na Diyos lamang ang may karapatang magbigay? Ang payo ni Hesus: “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan...marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok” (v.24).Print Version    Email to Friend
Nagniningas na apoy

Ang tunay na ginto ay kailan may hindi natatakot sa isang nagniningas na apoy.”  Ito ay isang sikat na kasabihan sa Chinese na malimit kong gamitin sa aking mga homiliya.  Nangangahulugan na bagkus matunaw o matupok ay lalo pang pinagdadalisay ng apoy ay tunay na ginto.  Ang ating Panginoon ay tumutukoy sa ningas ng apoy na kanyang dinadala sa mundo.  Sa paanong paraan natin magagamit ang halimbawang ito ni Kristo sa ating buhay Kristiyano?Print Version    Email to Friend
Ang tapat na alipin

Madalas gamitin ni Hesus bilang halimbawa ang mga alipin sapagkat pang-karaniwan noong panahon ng Ebanghelyo ang mga alipin. Noon pa man ay napapansin na ni Hesus ang kanilang katayuan sa lipunan. Sila ay itinuturing na pag-aari ng kanilang amo at hindi suwelduhang empleyado kagaya ng mgaPrint Version    Email to Friend
Bawas-Timbang

Mayroong isang programa sa TV na tinatawag na Storage Wars.  May mga maliliit na bodega na pinaglalagyan ng mga naimbak na kasangkapan at ari-arian ng ibang tao na inabandona  na. Magpapataasan ngayon ang mga namimili ng nasabing bodega at kung sino ang may pinakamataas na presyo ang siyang makakakuha ng nilalaman ng mga nasabing imbakan,  Dito natin makikita kung gaano karaming mga bagay ang iniimpok ng mga tao subalit sa huli ay hindi rin naman nila magagamit.Print Version    Email to Friend
Pakikinig sa Diyos

Minsan dinala ng isang matanda ang kanyang apo sa kanyang pagawaan ng mga kasangkapang yari sa kahoy.  Sa bahagi ng pagawaan ay mayroong isang attic o maliit na kwarto na malapit sa kisame na nagsisilbing pahingahan ng matanda.  Matapos ang tanghalian, inanyayahan niya ang kanyang apo na umakyat sa attic.  Subalit sa kanilang pag akyat ay di sinasadyang nahulog ang relo ng matanda buhat sa kanyang bulsa.  Napansin na lamang niya na wala ang relo makalipas ang ilang sandali ng pamamahinga.  Mahalaga ang relonPrint Version    Email to Friend
Mabait matuwid mabuti

Dalawang mahalagang katanungan ang sinagot ni Hesus sa ebanghelyo nga-yong Linggo: Una, “Ano ang dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Sa dinami-dami na ating pinagkakaabalahan, iniisip, at ipinag-aalala, sana malinaw pa rin sa atin kung ano ang tunay mahalaga, kagaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isang simpleng tanong sa sarili: ligtas ka na ba sa kabilang buhay?