Print Version    Email to Friend
Anak ng karpintero

Kapag ang anak ng
karpintero ay isang lalaki, sanggol pa man daw ay sinusuksukan na ng maliit na lapis sa tainga (tenga). Ito ay upang malaman kung ang anak ay
susunod sa napiling propesyon ng kanyang ama.  Maaring ito ay isang storya lamang, at maari rin naman totoong nangyari dahil kalimitan na ang anak ng isang karpintero ay isa ring karpintero. Para bagang sinasabing ang anak ay siyang tunay na tagapagmana ng gawain ng ama.Print Version    Email to Friend
Hesus ang manggagamot

Tayong mga Katolikong Pinoy habang nagdarasal gusto natin na mahawakan ang statuwa ng mga santo. Sa St. Joseph Church, sa may Garden Road, napansin ko na karamihan sa mga nananalangin sa harap ng santo ay nakahawak sa statuwa. Pakiramdam natin na pag nahawakan natin ang statuwa malapit tayo sa kanila. Print Version    Email to Friend
Kasaganaan para sa kaharian ng Diyos

Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin” (Marcos 4:26-29).Print Version    Email to Friend
Himala ng Eukaristiya

Sanay na tayo sa pagkukumonyon. Ang maliit na puting ostiya ay ating tinatanggap at kinakain sa Misa. Ano kaya’t maghimala na maging tunay na laman ang ostiya at maging tunay na dugo ang alak? Malaking balita ito dahil di ito pangkaraniwang nangyayari. Sa katunayan may mga ganitong milagro ang napabalita sa iba’t-ibang panig ng daigdig at sa iba’t ibang panahon. Print Version    Email to Friend
Banal na Santatlo modelo ng pamayanan

Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo; ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan” (Mt. 28:19-20).Print Version    Email to Friend
Katoliko

Sa pagbasa sa aklat sa mga gawa ng mga Apostol ay sinabi, “Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, “Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila?Print Version    Email to Friend
Por gud

May isang Filipina dito sa Hong Kong na lumapit sa akin at sinabing “Pader, bless me kasi ako po ay mag poporgud na.” Ibig sabihin nito ay siya ay uuwi ng Pilipinas at wala ng balak pang bumalik sa Hong Kong upang magtrabaho.  Tama ka! For good ang ibig niyang sabihin. “For good” o “por gud”, parehas lang yan.  Ang mahalaga ay isang kababayan natin ang makakauwi na kapiling ng kanyang mga mahal sa buhay.Print Version    Email to Friend
Dakilang pag-ibig ni Hesus

Isa sa mga awitin ng Apo Hiking Society ay pinamagatang “Pag-ibig.” Sabi doon sa unang saknong o “stanza;” “Nung tangan ng Nanay ang munti mong mga kamay, Ika’y tuwang-tuwa, panatag ang loob sa damdaming ika’y mahal.” Ang mensahe ng kantang ito ay, tayo’y natutong magmahal dahil sa ating mga magulang, lalung-lalo na, ang ating ina. Ang ating mga magulang ang nagturo sa atin kung paano magmahal, paano matuto maging isang mabuting tao.Print Version    Email to Friend
Pamatid-uhaw

Katulad ng lupang tigang walang tubig ako’y nauuhaw. O Diyos hangad kitang tunay, sa iyo ako ay nauuhaw... Ang kaluluwa ko’y nauuhaw sa iyo Panginoon ko... Ang mga katagang ito ay mula sa isang awitin na nagpapahiwatig ng pagkauhaw ng isang tao sa Panginoon.Print Version    Email to Friend
Bagong-anyo

Nagulat na lamang  si Felo-mena nang muli niyang makita si Auring. Magka-klase sila noong elementary at high school.  Si Auring ay nakarating sa Canada bilang isang care-giver. Si Felomena naman ay nanatili sa Pilipinas bilang isang kawani ng gobyerno. Matapos ang walong taon ay muling nagkita ang dalawa.  Malaki ang kanilang ipinagbago.