Print Version    Email to Friend
Paglilinis at 
bagong simula

Kapag naiinis ka, napipikon, umiinit ang ulo, at unti-un-ting kumukulo ang dugo, nais mo nang sumabog sa galit, ngunit magtitimpi ka nang galit dahil masama daw magalit. Sabi ni Aristotle madaling magalit ang sino man. “Ngunit,” dugtong niya, “ang magalit sa tamang tao, sa tamang paraan, sa tamang panahon, at tamang dahilan ay hindi madali.” Print Version    Email to Friend
Palabra de honor

Noon dekada 80 ay may isang patalastas ang isang bangko sa Pilipinas.  Tila ito isang munting dula na kung saan may isang lalaki na pinipigilan ng kanyang asawa na umalis ng bahay dahil sa nagbabadyang unos.  Para sa lalaki, mahalagang tumupad sa isang usapan, o isang tipanan kahit pa nga ang kinakaharap ay malakas na ulan at hangin.  Hindi ito kailangang maipagpaliban.  Pagkatapos ng tagpong
iyon ay may isang matanda na naka-barong tagalog ang nagsasabing “Iyan ang palabra de honor.”  Print Version    Email to Friend
Ibang iba ka

Kadalasang may mga duma-rating na bago sa ating paligid.   Nariyang mayroong mga bagong labas na damit, bagong mga electronic gadgets, bagong sasakyan, mga pampaganda, mga bagong pamamaraan sa pag gawa ng mga bagay bagay.  O di kaya ay mga bagong dating na tao sa ating komunidad.  Mayroong sumasabay kaagad meron namang nanatili sa dating gawi. O kung sa tao man iniisip natin kung tayo ba ang makikibagay o tayo ang pakikibagayan.  Print Version    Email to Friend
Abot-tanaw abot-kamay

Tuwang-tuwa ang isang kapa-tid sa pananampalataya na makasalo sa kainan ang isang sikat na preacher na kanyang hinaha-ngaan. Di niya akalain na siya ay bibiyayaan na makalapit at makausap ang isang lingkod. “Pinagpala ako ng Diyos,” sabi niya sa preacher, “Sapat na sa akin na abot-tanaw ko lang kayo; ngayon abot-kamay pa. Praise the Lord!”Print Version    Email to Friend
Ang liwanag ni Kristo

 

Ang bahaging ito ay paglalahad ni San Marcos ng
isang araw sa buhay ng Panginoon sa Caparnaum. Naganap sa isang lugar at sa loob ng 24 oras, pinagsunod-sunod niya ang apat na scenario na nagpapakita ng gawain ng Panginoon. 

1. Sinimulan niya ito ng isang himala—ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa taong
inaalihan nito sa isang synagoga sa Caparnaum.(1:23-28); Print Version    Email to Friend
San Pablo: bagong
 buhay kay Kristo

Ipinagdiriwang ngayon ng Simbahan ang kapistahan ng pag-papanibagong-buhay ni
San Pablo Apostol.  Layunin ng Simbahan ang makilala natin si
San Pablo at makapulot ng aral para sa ating buhay-Kristiyano.Print Version    Email to Friend
Binyag sa kabanalan

Ang paggunita ng pagpa- pabinyag ni Hesus kay Juan Bautista ay pagtatapos din ng kapaskuhan. Ngunit ito rin ay hudyat ng pagsisimula ng pampublikong ministro ni Hesus. Sa okasyong ito, pumasakanya ang Espiritu Santo at ang pagsang-ayon ng Ama (pansinin ang paglalahad dito ng Santisimo Trinidad). Sa kanyang pag-ahon sa tubig ng Jordan, sinimulan niya ang gawain ng pagliligtas na aabot sa tugatog ng isa pang uri ng pagbibinyag—ang pagpapakasakit sa krus at muling pagkabuhay.