Print Version    Email to Friend
Himala ng Eukaristiya

Sanay na tayo sa pagkukumonyon. Ang maliit na puting ostiya ay ating tinatanggap at kinakain sa Misa. Ano kaya’t maghimala na maging tunay na laman ang ostiya at maging tunay na dugo ang alak? Malaking balita ito dahil di ito pangkaraniwang nangyayari. Sa katunayan may mga ganitong milagro ang napabalita sa iba’t-ibang panig ng daigdig at sa iba’t ibang panahon. Print Version    Email to Friend
Kapangyarihan ng Diyos 
na kasama natin

Ang Olympics ay nagsisimula sa pamamagitan ng seremonya ng pagsisindi ng Olympic fire. Ang sulo ng apoy ay pinagpapasa-pasahan at itinatakbo sa maraming lugar, isang simbolo at hudyat nang pagpupursige ng bawat manlalaro na maipakita ang kanilang galing.
 Print Version    Email to Friend
Batayan ng 
pag-ibig

Pag-ibig”—ito ang paksa ng maraming pelikula, teleserye, nobela, awit at iba pa.  Ngunit sino ang nakababatid ng tunay na diwa o kahulugan nito?  Upang makatiyak tayo, hayaan na-ting si Kristo ang magturo sa atin kung ano ang tamang pag-unawa sa pag-ibig.  Ito ang paksa ng ebanghelyo sa araw na ito.Print Version    Email to Friend
Si Hesus ang 
mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak.  Ang kawan na kanyang inaalagaan ay nasagasaan ng isang sasakyan.  Karamihan dito ay namatay.  Ba-gamat hindi kalakihan ang kanyang kawan ay dito makikita na maha-laga ito sa kanya.  Ang mga tupang ito ang kasakasama niya sa araw-araw.  Bahagi na ito ng kanyang buhay.  Sapat na sigurong patunay ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi kung paano niya pinahahalagahan ang kawan.Print Version    Email to Friend
Tanda at katuparan ng tagumpay

Ayon sa isang kwento lumapit ang isang dating sundalo kay Napoleon upang hu-mingi ng pabor: “Ako po ay matapat ninyong sundalo, lumaban kasama ng inyong kawan, nagsilbi ng may katapangan,” magmamalaki ng lalake. Sinuri naman siya ni Napoleon na ang tanong: “Kung ganoon, nasaan ang mga sugat mo?” At walang maipakitang prueba at katunayan ang nagpapanggap na sundalo. Print Version    Email to Friend
Mga kaloob ni 
Kristong nabuhay

Kadalasan sa mga umuuwi sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na’t matagal na silang hindi nagkakasama, ay may pasalubong na mga regalo o souvenirs. Kapag dumalaw ka sa mga tahanan ng OFW malalaman mo kung saan ito nagtatrabaho dahil sa mga subenir na nakalantad sa dingding ng mga tahanan, lalo na yung mga itim na banner. May sa Saudi, Singapore, Australia, Japan at iba pa. Ito ay mga paalala na may kamag-anak sila sa abroad na siyang nagbibigay sa kanila ng ikabubuhay.Print Version    Email to Friend
Ito ang araw na ginawa 
ng PanginoonPrint Version    Email to Friend
Ang misyon ni Kristo

Mahirap ang buhay ng sundalo.  Kapag binigyan ka ng utos, kailangan mo itong sundin, ano man ang hirap na haharapin.  Handa pa rin niyang ibuwis ang buhay alang-alang sa kapakanan ng Inang Bayan.  Ganito ang tema ng ating ebanghelyo sa Linggong ito: ang dakilang misyon ni Kristo, na walang iba kundi ang ialay ang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan.  Tunghayan natin ang pagbasang ito upang kapulutan ng mga aral para sa buhay Kristiyano.