Print Version    Email to Friend
Ang mabuting pastol at mabuting tupa

Na ang Diyos ay isang pastol ay paboritong paksa at pagsasalarawan na ginagamit sa lumang tipan sa bibliya. Ang pinakasikat dito ay ang Salmo 23. Nang inihalintulad ni Hesus ang kanyang sarili bilang Pastol sa ebanghelyo, nangangahulugan ito na kay Kristo Hesus natutupad ang pangako ng Diyos sa bibliya na siya mismo ang magpapastol sa kanyang kawan.

Ang ika-apat na Linggo ng Pagkabuhay ag laging nakatalaga bilang Linggo ng Mabuting Pastol. Sa ating pagninilay sa mga magandang katangian ng pastol mauunawaan natin ang pagmamahal, pagmamalasakit, pag-gabay, at pagtatanggol sa atin ni Hesus bilang mabuting pastol. Ang katanungan maitatanong natin ay kung tayo ang mabuting tupa.

“Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin” (Jn.10:27). Sa isang maiksing pangungusap nasasaad dito ang mga katangian na inaasahan sa mabuting tupa. Una, nakikinig ang mga tupa sa tinig ng pastol. Sa dami ng opinyon na isinusubo sa atin mula sa media, kapitbahay, kabarkada, kasimbahan at iba pa, nakakalito kung sino ang pakikinggan. Kung di tayo magbabantay sa mga mali, at di tayo matibay sa ating pananampalataya, madali tayong matatangay ng iba’t-ibang ingay sa kapaligiran. Ang Salita ng Diyos ang ating gabay, ito ay basahin at pag-aralan. Humingi tayo ng payo at pagpapaliwanag kung kailangan. Paminsan-minsan itahimik natin ang ating isipan at kalooban upang mabigyang pagkakataon na mangusap sa ating kaluluwa ang tinig ng langit.

Ikalawa, makakasiguro lang tayo sa tinig ng Pastol kung kilala natin siya at sanay tayo sa kanya. Hindi sapat na makilala mo ang isang tao sa pangalan o mukha ng mabilisan lamang. 

Kailangan nito ang panahon, maraming pagtatagpo, pag-uusap, pagbabahaginan. Ganoon din ang ating pakikitungo sa Diyos. Muli, walang duda na kilala na tayo ng Diyos bago pa tayo isilang. Ngunit tayo ang nangangailangan na kumilala sa Diyos.

Maraming paraan nagpapakilala ang Diyos sa atin – sa bibliya, sa sakramento, sa sermon, sa pagtuturo, o sa mga maka Diyos na aklat. Mahalaga na ilapit natin ang ating sarili sa mga pamamaraang ito at gamitin ito bilang instrumento ng ating pagkilala sa Diyos.

Ikatlo, sumusunod ang tupa sa pastol. Walang kabuluhan ang kaugnayan ng pastol at tupa kung hindi sumusunod ang tupa sa tawag ng pastol. Posible lamang ito dahil kilala ng tupa ang pastol at buo ang pagtitiwala niya sa kanya. Bagamat hindi alam ng tupa ang patutunguhan at ang landas na dinadaanan, hangga’t natatanaw niya ang pastol at sa piling ang ibang kasamahang tupa, alam niyang malayo siya sa panganib. Kaya nga’t mahalaga na panatiliin nating malapit sa Diyos sa ating kawan na kinabibilangan.

Sa ating pagpili at pagkilatis ng lider, gawin nating pamantayan ang imahen ng Mabuting Pastol. Hindi lahat ng nasa posisyon ay marunong at mabuting magpastol. Ang gutom sa ‘Authority’ at kapangyarihan ay maaaring maging diktador na hari ngunit hindi mabuting pastol. Ang tunay na pastol ay hindi magnanakaw, hindi nang aabuso o abusado sa posisyon, hindi employer o boss ang dating, hindi mapagmataas at mapag-ganti sa kanyang sinasakupan. Sa mga munting pamamaraan, sikapin din nating maging mabubuting pastol sa mga ipinagkatiwala sa atin.

Ipanalangin natin ang malinis at makabuluhang pagdaos ng pambansang halalan.

 

       l Father Emil Lim SVD