Print Version    Email to Friend
Buhay na buhay

 

Minsan may isang OFW na napayagang umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taon sa abroad. 

Naisip niyang “sorpresahin”ang kanyang pamil-ya, kaya ni hindi tumawag sa mga mahal sa buhay. 

OK naman ang night flight niya; dahil walang sundo, umarkila na lamang siya ng sasakyan. 

Sa kasamaang-palad, dalawang beses na na-flat ang sasakyan kaya halos hating-gabi na ng nakarating sa kanila. 

Nang kumatok siya, ang nagbukas ay yung bunsong kapatid niya. Pagkatingin sa kanya ay agad isinara ang pinto; at kahit ilang beses kumatok ang OFW ay walang magbukas ng pinto. 

Dahil sa gutom at pagod na siya, kinatukan niya ang tiyahin niya na nagbukas naman at natuwa ng makita siya. 

Sinamahan siya ng tiyahin na siyang kumatok at nagtatawag para pagbuksan. 

At nang pinagbuksan, tulala ang kanyang pamilya, at hindi makapaniwala na ang OFW nila ay kaharap na nga nila. Na “surprise” nga sila, hindi makapaniwala, at nang mahimasmasan ay napuno naman ng tuwa.

Sa banal na ebanghelyo, bagama’t napakita na sa kanila ang Panginoon, hindi pa rin nila lubusang matanggap ito. 

Dahil dito binalikan nila ang dati nilang gawain: ang pangingisda. At ito naman ang ginamit ni Hesus na pagkakataon upang matanggap nila na muling nabuhay ang Panginoon.

May isang lumang awit na ang pamagat ay “Remember When I First Met You.” 

Ang unang pagtatagpo ni Hesus at mga unang apostol ay nang tawagin Niya sila na mga mangingisda upang “manghuli na tao” para sa kaharian ng langit. 

Kaya nang bumalik sa pangingisda ang mga apostol, dito muling nagpakita ang Panginoon sa kanila. Nabatid at tinanggap nila na siya ang Panginoong nabuhay na muli. Ano naman ang mga aral ng ebanghelyong ito para sa atin?

Una, si Kristo, bilang Anak ng Diyos, ay muling nabuhay; tagumpay Siya kay Satanas, kasalanan at kamatayan. Iniligtas Niya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan; pinagkalooban Niya tayo ng bagong buhay at walang hanggang buhay sa langit. 

Pangalawa, bagama’t iniwan ng mga alagad si Hesus ng Siyay hinuli at ipako sa krus, hindi Niya sila pinagalitan o pinagsabihan, bagkus pinaghanda pa Niya sila ng agahan, at tinawag na “mga anak.” 

Paalala ito sa atin na ang lahat ng nagbabalik-loob sa Diyos ay Kanyang tinatanggap ng may ibayong pagpapatawad at pagmamahal. Pangatlo, ang mga alagad ay nalulungkot at naguguluhan, kaya sila’y bumalik sa pangingisda. 

Alam ito ni Hesus, kaya Siya na mismo ang lumapit sa kanila upang bigyan sila ng kapayapaan at kapanatagan. 

Ang aral nito sa atin ay ito: kung tayo’y nalulumbay, nabibigatan o naguguluhan, si Hesus ay nasa ating piling. “He cares for us,” ika nga. Isa siyang tunay na kaibigan; “a friend for all seasons.” 

Kaya puede natin Siyang tawagan sa panalangin, “24 hours a day, 7 days a week.” Pang-apat, bilang mga alagad ni Kristong nabuhay na muli, may misyon tayong ibalita o ibahagi sa iba ang katotohanang ito, sa wika at sa gawa, upang ang ating pananampalataya ay kumalat sa karamihan.

Kaya magalak tayo sapagkat: Ang Panginoon ay muling nabuhay, Aleluya! Aleluya! Aleluya!

 

l Father Lino Nicasio SVD