Print Version    Email to Friend
Pagsalubong kay Kristong muling nabuhay

sang kaugalian ng mga Pilipino ang magkaoon ng Salubong sa madaling araw ng Kapistahaan ng Pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus. Ginaga- wa ito sa pamamagitan ng pag-puprusiyon ng Imahen ng Mahal na Bihen (may belong itim) at imahen ni Kristong muling na- buhay. Sa pagtatagpo ng mag-ina ay sinaliwan ng awit ng mga batang gumaganap bilang mumunting anghel. Pangkaraniwang inaawit ang “Regina Coeli”, Reyna ng langit magalak ka, Alleluia, Alleluia...

Sa pagtatagpo ng mag-ina ay tatanggalin ang belong itim na nagpapahayag na natapos na ang pagluluksa ni Maria sapagkat ang kanyang anak ay muling nabuhay. Pagkatapos nito, sa saliw ng mga musikero ay ihahatid na ang dalawang imahen sa simbahan, tutugtugin ang kampana at sisimulan ang Banal na Misa. Tila hindi alintana ng mga tao ang pagod at puyat ng mga nagdaang araw sapagkat ang lahat ay maka- buluhan sapagkat ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay.

Sina Maria Magdalena, Pedro, at ang pinakamamahal na disipulo ni Kristo ay sinalubong din ng isang pangyayari. 

Subalit kakaibang salubong ang tumambad sa kanilang harapan. Isang walang lamang libingan ang kanilang natagpuan. Sila ay nagulumihanan at nabalot ng pangamba ang kanilang mga puso. Ayon kay Maria Magdalena: “Kinuha nila ang Panginoon mula sa kanyang libingan at hindi ko alam kung saan siya dinala?” Sino nga ba ang hindi mangangamba sa ganitong pangyayari? Marahil sila ay pagod, alala, at nagluluksa pa sa mga nangyari nang nakalipas na mga araw na kung saan ay nasaksihan nila ang paglilitis, pagpapakasakit at pagkamatay ng kanilang Panginoon. Ngayon naman ay nawawala ang bangkay ni Hesus mula sa libingan. Hindi ito ang kanilang inaasahan.

Nang makarating si Pedro at ang pinakamamahal na disipulo, nakita nila ang kalalagayan ng walang lamang libingan. Nandoon ang damit na panlibing ni Hesus. Nakita niya at siya ay naniwala. 

Marahil ay naniwala siyang wala nga doon ang ating Panginoon. Subalit maari ring nakita niya at siya ay naniwala na nabuhay ngang magmuli si Hesus. Maaring hindi pa nila lubos na maunawaan subalit ito ay mistulang naging pasimula upang kanilang matanto na si Hesus ay tunay na Diyos at ang lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa kaligtasan at pagkabuhay na magmuli ay nagkaroon na ng kaganapan.

Noong panahon ng kuwaresma, tayong lahat ay sumubaybay, nakiisa, at sumunod sa kalbaryong nilakbay ni Hesus. Inalala natin ang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon. Pinagsikapan nating maunawaan ang pag-aalay ng buhay ni Hesus at ang iba marahil ay nagdalamhati sa sinapit ni Kristo. Subalit ngayong araw na ito ay makisaya tayo. Ipagdiwang natin ang hiwaga ng pag-ibig ng Ama na ipinadama sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Punuin natin ang ating mga puso ng pag-asa na tayo man, sa pamamagitan ni Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ating salubungin si Kristong muling nabuhay.

 

l Father Alfredo Rollon SVD