Print Version    Email to Friend
Ang awa ng Diyos

Minsan ay may isang parishioner ang lumapit sa akin.  Umiiyak at nagpupuyos ang kalooban sapagkat hindi niya matanggap na hindi na siya pinayagang maglingkod sa kanyang komunidad.  Dahil ito sa isang kasalanan na kanyang ginawa.  Bagamat hindi ko na sasabihin kung ano ito, para sa mga pinuno at ilang kasapi ng kanyang komunidad, siya ay hindi na karapat-dapat sa gawaing paglilingkod higit sa lahat sa misa.  Subalit mariin niyang sinasabi na siya ay na-ngumpisal na at pinatawad ng pari sa kanyang kasalanan.  Ganun pa man, nanatili pa rin ang desisyon ng komunidad.

Paulit-ulit na nangyayari ang naganap sa ebanghelyo ngayong Linggo, na kung saan ang mga eskriba at Pariseyo ay may kinaladkad na isang babaeng kanilang nahuli na nakikiapid sa hindi niya asawa.  Hindi maikakaila na isang malaking kasalanan ang ginawa niya, malinaw na paglabag ito sa isa sa mga sampung utos.  Kaya nga kanilang sinangguni si Hesus kung ano ang magiging hatol sa babae, bagamat ang ganitong uri ng pagtatanong ay upang makahanap lamang sila ng maari nilang iparatang kay Hesus kung sakaling magkamali ito at labagin ang batas ni Moses.  Batid nila na ang ganitong uri ng kasalanan ay magkakamit ng kaparusahan sa pamamaraang pambabato hanggang ang may sala ay mamatay.  At ano nga ba ang sinabi ni Hesus?

“Ang sinumang walang kasalanam ang siyang magpukol ng bato.”  Ito ang unang sinambit ng ating Panginoon.  Ayon sa ating ebanghelyo, isa-isa silang nagsialisan na pinangunahan ng mga nakatatanda.  Puno ng karunungan ang sagot na ito ni Hesus.  Hindi niya nilabag ang batas ni Moses, subalit hindi niya pinahintulutan na mamatay ang babaeng nagkasala.  Tila nabaligtad ang nangyari, na ang mga batong nakalaan sana sa nasasakdal ay siyang tumama sa mga may paratang sa kanya.  Hindi inalis ni Hesus ang katotohanan na ang babaeng ito ay nagkasala.  Sa mata ng lahat, mali pa rin ang kanyang ginawa.  Subalit dito rin ipinakita ni Hesus ang awa ng Diyos.

“Nasaan sila, babae? Wala bang humatol sa yo.” Ito ang sunod na mga pananalita na nanggaling kay Kristo. “Wala po ginoo.” Ang tugon naman ng babae.  At tinapos ni Hesus ang kanilang pagkikita sa pagsasabing: “Humayo ka at mula ngayon ay huwag nang magkasalang muli.” Sa ganitong paraan natin matatalos ang awa ng Diyos.  Hindi pagtatakpan ng Diyos ang ating pagkakamali, at hindi niya pahihintulutan na mamuhay tayo sa kasalanan.  

Subalit ang kanyang pamamaraan ay ang pagbibigay ng pagkakataon upang baguhin ang ating pagkakamali at punuan ang ating pagkukulang.  Ang awa ng Diyos ay hindi kumikitil ng buhay, bagkus ay nagpapanauli ng dating sarili at nagbibigay ng pagkakataon upang magbago.

Sa panahong ito ng Kwaresma at binibigyan tayo ng pagkakataon upang gunitain ang pasakit at kamatayan ni Kristo.  Inaanyayahan tayo ng mga propeta na mag balik-loob at talikdan ang ating mga kasalanan. Sa pagkapako ni Hesus sa Krus ay ginugunita natin hindi lamang ang pag-ibig ng Diyos kundi maging ang kanyang walang hanggang pagpapatawad.  Sa kanyang huling hininga ay patuloy niyang inihihingi ng tawad ang sanlibutan At sa kanyang pag-gapi sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay nabuksan ang pinto ng langit  nang sa gayon ay matanto nating lahat gung gaano kalalim ang awa ng Diyos.