Print Version    Email to Friend
Susmaryosep!

Susmaryosep!” ay katagang Pilipino na nabibigkas sa pagkagulat o pagkadismaya. Mula ito sa isang maliit na panala﹣ngin ng mga Kastila upang tumawag kay Hesus, Maria, at Jose. Kapag mabilis mong binigkas ang banal na pangalan ng Sagrado Pamilya o Banal na Mag-anak, masasabi mo: “Susmaryosep!”

Nasasaad sa ebanghelyo sa kapistahang ito ng “Holy Family” na bagamat sila ay “Holy” hindi rin sila libre sa mga sakit ng ulo na dumarating sa buhay ng bawat pamilya. Ano ang nangyari sa pagkawala ni Hesus sa Jerusalem noong siya ay labing-
dalawang taong gulang pa
lamang? Katatapos pa lamang magsimba ng pamilya, ayan at nagkahiwa-hiwalay na. Hindi sila nagkaunawaan sa kanilang usapan, nawalay sa magulang ang bata, marahil si Hesus ay hindi sumunod sa payo ng magulang, nabagabag ang kalooban ng mag-asawa,
nasira ang kapayapaan ng
pamilya, marahil nagtalo at nagsisihan ang dalawa “Ikaw kasi, ikaw kasi!” at lubos na nag-alala sila Maria at Jose sa paglalaboy ng kanilang anak. 

Nagbibiro ba ang Diyos ng pinabayaan Niyang magulo at magkaproblema ang modelong pamilya nila Hesus, Maria, at Jose? “Susmaryosep!” Ang gulo at problema daw sa buhay ay madalas di naiiwasan, pwede mo lang katuturan ito ng leksyon. Kaya’t muling ipinaalala kay Maria at Jose na ang kanilang anak ay di habang buhay nasa kanilang piling. Balang araw ay tatahakin niya ang sariling landas at misyon mula sa kanyang Ama nang nag-iisa. Sa murang edad ay nakikita na ang bokasyon ng kanilang anak. Ang tanging mahalagang magagawa ng magulang ay turuan ang kanilang anak at ihanda sila para sa kanilang kinabukasan. 

“Susmaryosep!” di rin pala masyadong naiiba ito sa problema ng mga pamilya ng ating panahon. Halimbawa na lang ang pamilya ng mga migrante. Oo nga’t nauunawaan natin kung bakit kailangang magkahiwa-hiwalay ang pamilya dahil sa paghahanap-trabaho ng nanay o tatay. Pero malungkot na resulta nito ay ang paglaki ng mga bata na malayo sa paggabay ng kanilang mga magulang. Siguradong may mawawala sa malaking distansyang ito. Ayon sa mga survey marami sa mga anak na ang magulang ay nasa malayo ang pagloloko at pagliban sa eskwela,  pag-gamit ng bawal na gamot, maagang pagbubuntis o pag-aasawa, at iba pang peligro sa kanilang kapakanan.

Ang tanging magagawa ng mga magulang na nasa abroad ay maging laging gising sa ano mang tanda ng pagkaligaw ng mga bata, at gawan agad ito ng mga nararapat na hakbang upang maiwasan ang tuluyang pagkaligaw ng mga kabataan.

“Susmaryosep!” buti na lang at may magandang pagtatapos ang kwento nang matagpuan si Hesus sa Templo. “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako’y dapat na nasa bahay ng aking ama?” wika ng batang si Hesus. Sa ating mga alalahanin sa pamilya, lumapit tayo sa tulong ng Banal na Mag-anak. Ang siguradong lugar kung saan natin matatagpuan si Hesus ay sa bahay dalanginan. Sa tulong ng mga banal na sila Maria at Jose, doon tayo makakatagpo ng magandang kalunasan o di kaya mapayapang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Muli Maligayang Pasko sa inyo at sa inyong mag-anak.