Print Version    Email to Friend
Maria: ulirang tagapagpahayag

Ang huling “empress of China” ay si Tzu-Chi (CiXi).  Talagang isinabuhay niya ang pagiging makapangyarihang emperatris.  Utos dito, utos doon.  Ika mga, “ang utos ng hari, di mababali.”  Bukod dito, napakarangya at maluho ang buhay niya.  Halimbawa, kapag siya ay kakain ng tanghalian o hapunan, kailangang may 100 na ulam o putahe ang nakahain.  Pero halos konti-konti o tikim-tikim lang siyang kumain.

Ibang-iba kay Tzu-Chi ang mahal na Birheng Maria.  Isipin natin: siya ang kabukod-bukurang babae sa balat ng lupa ang hinirang ng Panginoong Diyos upang maging ina ng kanyang Bugtong na Anak na nagkatawang-tao.  Todong mas higit ito sa katayuan ni Tzu-Chi, sapagka’t bilang Ina ng Diyos na nagkatawang-tao, si Maria ay itinuturing ding Reyna ng sanlibutan.  Subali’t sa kabila ng lahat ng dakilang pangyayari sa buhay ni Maria, nanatili pa rin siyang isang mapagpakumbabang “hamak na lingkod ng Panginoon.”  Tunghayan natin ang ebanghelyo at pagnilayan ang mga kaganapan na ginawa ni Maria, Ina ng Diyos.  

Una, si Maria ay naglakbay patungo sa tahanan ni Zakarias at Elizabeth, kanyang mga kamag-anak.  Tiyak na napakahirap ang paglalakbay na ito, lalo na’t si Maria’y buntis kay Hesus.  Mga hayop lamang tulad ng asno ang puedeng pangbiyahe.  Subali’t lahat nang ito ay tiniis ni Maria.  Bakit?  Sapagka’t puno ng salita ng Diyos, kailangan niyang ibahagi ito sa iba.  At ito nga ang ibig sabihin ng “evangelisation” o pagpapahayag ng Mabuting Balita ng Diyos.  At ang gumagawa ng ganito ay tinatawag na “evangeliser” o tagapagpahayag.  Sa bagay na ito, si Maria ay pangunahing ehemplo o ulirang tagapagpahayag.  Tinanggap niya ang salita ng Diyos, at ito’y kanyang ibinahagi sa iba.  Tayo rin sana ay maging katulad ni Maria.  Matapos nating marinig ang salita o mensahe ng Diyos mula sa Banal na Kasulatan, o kaya’y matapos maipaliwanag ito sa homilia, tayo’y maging masigasig sa pagbabahagi sa mensahe ng Diyos sa ibang tao: sa ating kapamilya, kasama sa bahay, kaibigan o sinumang makahalubilo natin.  Sa ebanghelyo inihatid ni Maria ang mabuting balita kay Elizabeth at kay Zakarias.

Pangalawa,  si Maria’y idineklarang “Ina ng Panginoong Diyos.”  Ito’y sa pamamagitan ni Elizabeth na sa oras na iyon ay “puno ng Espiritu Santo.”  Ibig sabihin, “confirmation” ito ng mensahe ng Diyos kay Maria na siya’y magsisilang sa “Anak ng Kataas-taasan.”  Bukod dito, winika ni Elizabeth na si Maria’y “pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala din naman ang bunga ng kanyang sinapupunan (si Hesus).  At ito ang dahilan kung bakit natin pinararangalan si Maria: sapagka’t ang Diyos mismo ang nagparangal sa kanya na maging Ina ng Bugtong na Anak ng Diyos.  Subali’t sa kabila ng lahat, nangibabaw pa rin ang kababaang-loob ng Mahal na Birhen.

Pangatlo, pinuri ni Elizabeth ang malalim na pananampalataya ni Maria sa Panginoon.  Ito ang isang bagay na kailangan natin.  Sa mga bagay na di natin maunawaan, o mahirap tanggapin, tulad ni Maria manatili tayong nananalig sa Diyos.  Marunong ang Diyos sa lahat, at di Niya tayo pababayaan.  Nawa tumibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, Eukaristia at pagninilay sa salita ng Diyos.

    l Father Lino Nicasio SVD