Print Version    Email to Friend
Ang makita ka Hesus!

Ang pagkabulag, ayon sa Bibliya, ay maaring sanhi ng sakit o kapansanan. O kaya," ayon din sa mga sinaunang tao, ang pagkabulag ay parusa ng Diyos sa kasalanan. Kaya naman ang mga bulag ay ipinapalagay na nagdurusa dahil sa parusa. Di lamang siya bulag, siya ay isang pulubi rin na pinagkaitan ng biyaya ng galit ng Diyos. Kaya naman kung ang pulubing bulag ay mapapagaling at muling makakakita ay tulad na rin ito ng pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos.

Ang pagpapagaling ni Hesus sa bulag na si Bartimeo ay ang huling himala ni Hesus sa Ebanghelyo ni Marko bago siya pumunta sa Herusalem kung saan siya magpapakasakit at pag-aalay ng buhay sa krus. Kaya makahulugan ang kabanatang ito sa pagkilala kay Hesus bilang Mesiyas. Ang kapangyarihan ni Hesus na makapagbigay muli ng liwanag, pag-asa, at paningin sa isang bulag ay tanda ng kanyang pagliligtas. Binigyang diin pa ito ng tawagin Siya ni Bartimeo na “Ának ni David”—ang titulo ng Mesiyas sa Bibliya. Sinigurado ni Marko ang katotohanan ng kwentong ito dahil pinangalanan pa niya ang bulag at ang lugar kung saan ito nangyari—sa Jerico.

Dumaan si Hesus at sa tabi ng
kalye nadatnan niyang nama-malimos si Bartimeo. Ang kwento ni Bartimeo ay kwento ng bawat kaluluwa. Dumaraan din si Hesus sa ating buhay. Bagamat nasa kadiliman si Bartimeo hindi naman siya bingi, kaya naririnig niya ang pagdating ni Hesus, nadarama niya sa loob ang papalapit na tagapagpalaya at tagapagpagaling ng kanyang kapansanan. Hindi na nag-aksaya ng panahon at di nag-atubili si Bartimeo at determina-
dong sumunggab sa pagkakataon
ng biyaya.  “Ának ni David, maha-bag po kayo sa akin!” Isang maik-
sing panalangin ng pagsusumamo, sigaw ng puso at kaluluwa, may lakas loob at pananampalataya. Kaya tumigil si Hesus, dahil naiiba itong si Bartimeo. Bagamat bulag ang mata, malinaw namang niyang nakikita kung sino itong papalapit sa kanya—ang Kristo na tanging niyang pag-asa. 

Dahil sa kanyang pananampa-lataya, mas marami ang nakikita ni Bartimeo na di nakikilala ng mga nakapaligid sa kanya bagamat bukas ang kanilang mata. Sabi nga ng bulag at pipi na si Helen Keller, “The most beautiful things in the world can’t be seen or even touched. They must be felt with the heart.” Sinasabi na tayo ay nabubulagan kung di natin nauunawaan ang katotohanan o sinasadya nating di makita ang tamang katuwiran. Kadalasan tuloy kung kailan tayo mauntog at masaktan saka lang tayo nagigising at saka natin nakikita ang tama at totoo.

“Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” tanong ni Hesus, hindi lamang kay Bartimeo, pati na rin sa iyo. Ano ang nais mo sa buhay, ang nais mo sa iyong sarili, ang nais mong maging sa harap ng Diyos? Mahalagang katanungan na gagabay kung saan ang patutunguhan ng ating buhay at magbibigay kahulugan sa ating mga panalangin. Para kay Bartimeo, iisa lang ang sagot dito: Ibig kong makakita. Nawa’ý bigyan tayo ng karunungan na makita ang mas mahalaga sa buhay—ang makita si Hesus na laging kasama sa landas ng ating paglalakbay.

Father Emil Lim SVD