Print Version    Email to Friend
Sino ang ‘da best’?

Natural lamang ang maging interesado sa sarili. Halimbawa, kung may mga kaibigan kang nagtitinginan sa mga larawan, di ba sasabihin mo, “Patingin naman.” At kapag hawak mo na ang mga larawan agad mong hinahanap ang iyong sarili sa bawa’t photograph? Ganoon din, kapag may mga lakad ang iba mong mga kasamahan, inaasahan mong isasama ka; at kung hindi naman ay sasabihin mo, “Pasama o pasali naman ako.” 

Sa isang bagay, hindi masama ang mga nabanggit; subali’t kapag ang pagiging sentro sa sarili ay hindi nabantayan at napabayaan, maaaring mauwi ito sa “selfishness,” “pride” o pagiging mapagmataas. Maaaring ang isang tao ay maging sobra sa pag-bilib sa sarili at wala ng ibang magaling kundi siya. At ang iba ay itinutu-ring niyang mababa sa kanya at kaya niyang utus-utusan, maliitin at pagmalakihan.

 Ito ang diwa ng ebanghelyo at aral ni Kristo: ang pagiging mapagkumbaba at mapaglingkod sa kapwa ay ayon sa Kanyang kalooban at halimbawa. Di ba ang Anak ng Diyos ay nagpakumbaba sa pagiging-taong tulad natin upang ialay ang buhay para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap ng hirap, sakit at kamatayan sa krus? At nais ni Hesus na ang mga diwa ng kababaang-loob at paglilingkod sa kapwa ay ating isabuhay.

Paano? Una, huwag nating ihambing ang ating sarili sa kapwa. Ang bawa’t isa ay nilikhang bukod-tangi o “unique” ng Diyos na nagbigay sa atin ng kanya-kanyang kakayahan. Sa ebanghelyo, napansin ni Hesus na nagpapaga-lingan ang mga alagad sa isa’t isa, kung sino ang “da best” sa kanila. Ang ganito ay maaaring mauwi sa inggit at away. Sa halip mas maganda kung igagalang ng bawa’t isa ang kapwa, at sa halip na mainggit ay parangalan ng tapat ang kapwa, at asikasuhin ang sari-ling mga kakayahan.

Pangalawa, ayon kay Hesus, “Ang sinumang nais na maging pinakadakila ay dapat maging lingkod ng lahat.” Paalala ito sa lahat, lalo na sa mga may katungkulan o nais magkaroon ng katungkulan, tulad halimbawa sa mga organisasyon ng simbahan. Ang namumuno ay handang paglingkuran ang lahat. Di ba nagbigay ng halimbawa si Hesus sa bagay na ito sa paghuhugas ng paa ng mga apostol sa Huling Hapunan? At di ba natin naaalala ang halimbawa ni Blessed Mother Teresa ng minsang siya’y papasok sa isang gusali upang gawaran ng bukod-tanging parangal bilang mapagkawang-gawa, ay may nakita siyang isang kawawang tao sa bangketa. Iniwan ni Mother Teresa ang parangal upang dalhin ang kawawang nilalang sa shelter house kung saan ang madre mismo ang nag-alaga sa taong iyon hanggang sa mga huling sandali nito?

Mahirap ang magpakumbaba lalo na kung ikaw ay may posi-syon, katungkulan, kapangyarihan, kasikatan o kayamanan. Ang mga nabanggit ay hindi naman masama kung gagamitin sa tamang pamamaraan. At lalo na kung idadagdag dito ang diwa at tagubilin ni Kristo, “Ang nais maging pinakadakila ay kailangan maging lingkod ng lahat.” Ito ang itinuro at ginawa mismo ni Hesus. At ito ang inaasahan niyang iisipin at gagawin ng mga nais mapabilang sa hanay ng Kanyang ituturing na “Da Best.”