Print Version    Email to Friend
Ang misyon ni Kristo

Mahirap ang buhay ng sundalo.  Kapag binigyan ka ng utos, kailangan mo itong sundin, ano man ang hirap na haharapin.  Handa pa rin niyang ibuwis ang buhay alang-alang sa kapakanan ng Inang Bayan.  Ganito ang tema ng ating ebanghelyo sa Linggong ito: ang dakilang misyon ni Kristo, na walang iba kundi ang ialay ang buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan.  Tunghayan natin ang pagbasang ito upang kapulutan ng mga aral para sa buhay Kristiyano.

Una, may mga dayuhang Griyego ang nagwika sa mga alagad ng Panginoon: “Nais naming makita si Hesus.”  Palagay natin ay hindi lamang makita, kundi makapanayam nila si Hesus.  Anong ganda ng hangaring ito, at mas maganda kung ito rin ang maging layunin natin sa buhay: ang makita si Hesus, ang mapalapit sa Kanya, ang makapanayam Siya sa tuwina.  Di ba laman ng puso at isipan natin ang ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin?  Di ba nais natin silang makapiling, at kung hindi ay “miss na miss” natin sila?  Ganyan din sana at mas higit pa ang pagtingin natin kay Hesus, ang ating Tagapagligtas.  Kailangan natin Siya, lalo na’t winika Niya sa ebanghelyo ni San Juan: “Manatili kayo sa Akin, at Ako’y mananatili sa inyo.  Wala kayong magagawa kung wala Ako.”  Sana lagi nating sambitin: “Nais kong makita si Hesus.”

Pangalawa, tunghayan natin ang misyon ni Hesus.  Inihalintulad Niya ang sarili sa binhi ng trigo na kailangan itanim sa lupa, ibig sabihin, kailangang mamatay ang binhing nakabaon sa lupa upang ito’y mabuhay uli sa panibagong suhay ng trigo.  Mahalaga ito sapagka’t kung hindi, walang aanihin ang magsasaka.  Kailangang isakripisyo ang binhi upang ito’y pagsimulan ng panibagong buhay.  Ganyan ang kailangang mangyari kay Hesus.  Upang iligtas tayo sa kapahamakang walang hanggan, minabuti Niyang mamatay at ilibing.  Ang Kanyang misyon: ialay ang buhay Niya upang tayo ay maligtas sa pagka-alipin sa kasalanan at kadiliman.  Subalit di ito nagwawakas sa kanyang kamatayan at pagkalibing.  Tulad ng binhi ng trigo, na matapos itanim sa lupa, ay muling nabubuhay sa panibagong buhay si Kristo, makalipas ng tatlong araw ay muling nabuhay.  At ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay kanyang ibinabahagi sa atin.  Tayo rin, sa bisa ng pagkabuhay na muli ni Kristo, ay pinagkalooban Niya ng bagong buhay, malaya na tayo sa pagkaalipin kay Satanas, at may buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit.

Pangatlo, dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, na ipinagkaloob Niya ang Kanyang Bugtong na Anak para mamatay salang-alang sa ating kaligtasan, nararapat lamang na ang Diyos ay papurihan at pasalamatan.  Sa ebanghelyo, hangad ng Anak ang papurihan ang Diyos Ama.  At sa pamamagitan ng misyon at sakripisyo ng Kanyang Anak, ang akdang papuri sa Ama ay iniaalay ng Panginoong Hesus.  

Pasalamatan at purihin natin ang Diyos.  Ipamalas natin ito sa ating pagbabalik-loob sa kanya, sa pagsisi sa ating mga kasalanan at sa pagbabagong-buhay.  Lumapit tayo sa Sakramento ng Pagkukumpisal, upang doon ay makamtan ang kapatawaran ng mapagpatawad
na Diyos.  Purihin Siya
magpasawalang-hanggan.

● Father Lino Nicasio SVD