Print Version    Email to Friend
Pag-ibig ng Diyos

150 thousand!  Hindi ho ito tungkol sa pera.  Ito ho ang bilang ng mga Filipina (na karamihan ay Filipina) na naninilbihan bilang domestic helper dito sa Hong Kong (pa lamang).  Ang inaakala nating bababang bilang ay tila pa nga papataas.  150 thousand.  Ganyan na karami ang mga kapatid natin na nagnanasang magkaroon ng mabuting kapalaran.  Kung tatanungin mo ang karamihan sa kanila, ang dahilan ng kanilang pagparito ay alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. Haaay, pagmamahal, pag-ibig, masdan ang ginawa mo.  Pinaghihiwalay mo at pinagdurusa ang libo-libong tao.  Akala ng marami ang pag-ibig ay sarap, bakit mas marami yata ang hirap?  Maghintay ka hanggang sa matanto mo ang kakaibang pagmamahal.  Yan ay ang pagmamahal ng Diyos.  Ano nga ba ang sinasabi ng mga pagbasa higit ay ang ebanghelyo ngayong Linggong ito tungkol sa pag-ibig ng Diyos?

Una,  ang pag-ibig ng Diyos na nagdulot upang ialay niya ang kanyang bugtong na anak.  Tila baga isang madulaing tagpo ang nangyari kay Hesus at Nicodemus na kung saan ay ipinaliwanag ni Kristo kung gaanong minahal ng Diyos ang sanlibutan.  Ang John 3:16 na marahil ang pinakagamit at  pinakasikat na talata sa Bagong Tipan.  Sinasabi nga nito na gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan kaya iibinigay niya ang kanyang bugtong na anak.  Na kung sinuman ang maniniwala kay Hesus ay hindi mapapahamak bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.  Isang pag- mamahal na nauwi sa isang pagsasakripisyo.  Ito ay tapat sa tema ng lumang tipan na kung saan ang pagmamahal ay nakikita sa pag-aalay.  Hindi na ngayon ng haing sinunog kundi ang haying-buhay ni Kristo.  Ang kanyang pagkamatay sa krus ay siyang pumalit na larawan ng pagmamahal at pag-aalay.  Inalay ni Kristo ang kanyang buhay upang lubos na maipadama sa iyo at sa akin na mahal tayo ng Diyos. 

Pangalawa, ang pag-big ng Diyos ang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin sa kadiliman.  Ginamit ni Juan ang imahen ng ilaw.  Si Hesus ay dumating bilang ilaw, bilang isang liwanag.  Takot ang kasamaan sa liwanag sapagkat mahahayag ang kanyang kabuktutan.  Na kung sino man ang namumuhay sa katuwiran ay sumusunod sa ilaw.  Ang pag mamahal ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo ay mapagpalaya.  Ito ang maghahatid sa atin upang talikdan ang maling gawi sapagkat ang maling gawi at walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tuwing kwaresma ay pinapaalalahanan tayo ng Simbahan na magsisi sa ating mga kasalanan at matutong mangumpisal nang sa gayon tayong lahat ay magmistulang mga taong yumayakap sa liwanag ni Kristo. Totoo ngang sa kasamaan, ang liwanag ay kamatayan subalit sa kabutihan, ang liwanag ay buhay.  Yakapin mo ang liwanag na si Kristo at yayakapin ka rin ng Diyos na siyang nagsugo sa kanya.

Ang darating na Kapistahan ng Pagkabuhay na mag uli ay tagumpay ng pag-ibig ng Diyos.  At sa bawat pagkakataong ibinibigay sa atin, ipahayag natin ang pagmamahal na ito ng Diyos.  Ito ay pag-ibig na kung saan ang Diyos ay nag-alay ng kanyang bugtong na anak, at siyang liwanag na nag-aakay sa atin patungo sa liwanag ng ating kaligtasan.

● Father Alfredo Rollon SVD