Print Version    Email to Friend
Panibagong-anyo

Sa panahon natin ngayon ay tila baga pangkaraniwan at napakadali na lamang na baguhin ang ating pisikal na kaanyuan.  Nariyan a ng cosmetic surgery na kung saan, sa pamamagitan ng operasyon ay maari ng baguhin ang ilang parte ng katawan.  Ang mga matataba ay pwede nang dagliang mabawasan ang timbang sa pamamagitan ng liposuction.  Ang mga kulobot na balat eh pwede ng ipabanat o kaya naman ay iniksuyan  ng kemikal.  Ang mga maiitim ay pwede nang pumuti sa pamamagitan ng pag inom ng mga tableta o kaya naman ay gu-mamit ng mga krema at sabon magpapapusyaw sa kulay ng balat.  Ibat-ibang pamamaraan, subalit ang hangad ay mabago ang panlabas na kaanyuan.

Si Hesus sa Ebanghelyo ay nag- bagong anyo rin sa tuktok ng isang bundok.  Ayon kay San Markos: “Nagbago ang anyo ni Hesus sa harap nila.  Nag ningning gaya ng araw ang kanyang mukha at kuminang na puting-puti ang kanyang damit gaya ng liwanag.” Malamang na ikinagulat ito ng kanyang mga kasama sapagkat hindi nila inaasahan na sa gitna ng hirap na kanilang nararanasan sa pagsunod sa Panginoon ay makasusulyap sila sa kaluwalhatian nito.  

Ang ebanghelyo tungkol sa pagbabagong anyo ni Hesus ay makatutulong sa ating pagpasok sa panahon ng kwaresma.  Sa paanong paraan?

Una, ang yugtong ito ay mistulang pagsulyap sa magaganap na luwalhati ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon.  Si Hesus ay magbabalik sa Ama sa ganitong kaanyuan, puting-puti at nagniningning. Sa pagbabagong anyo ni Kristo  ay nakapiling niya ang mahahalagang tao sa banal na kasulatan na si Moises at Elias.  Si Moises ay kumakatawan sa batas ng Diyos, at si Elias naman ay
sa mga propeta.  Dalawang mahahalagang aspeto sa pananampalataya ng mga Hudyo at maging sa ating mga Kristiyano. 

Ikalawa, ang yugtong ito ay tila nagdulot ng pag-asa sa mga tagasunod ng ating Panginoon, sapagkat ito ay naganap bago sila pumasok sa  Jerusalem.  Sa sobrang galak ni Pedro ay nais na niyang manatili muna sa bundok at mag- tayo ng kubol.  Subalit kailangan nilang bumaba sapagkat hindi pa ito ang tamang panahon.  Sa ating buhay ay mayroong din mga ganitong mumunting yugto na nag bibigay lakas at pag-asa upang patuloy nating harapin ang buhay ng isang tagasunod ni Hesus. 

Pangatlo ay ang  sarili nating pagbabagong anyo.  Ang panahon ng kuwaresma isang pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Hindi ang katawan natin ang babaguhin ng panahong ito subalit ang ating kaluluwa.  Ito ay panahon ng pananalangin, pag-aayuno at pag gawa ng kabutihan sa kapwa.  Hingin natin  sa Diyos na linisin ang ating diwa na sa halay ay puno, lugmok sa kadiliman, at nagtatampisaw sa mga panandaliang kaligayahan.  Nawa ay magniningning din tayong katulad ng Panginoong Hesus na siyang pinagmumulan ng ating kaligtasan.

Baunin natin sa ating pag ninilay ang mga katagang ito mula sa awit na Likhain Mong Muli ni Manoling Francisco SJ: “Ilikha mo kami ng ‘sang bagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo.  Linisin ang diwang sa halay ay puno, ilikha mo kami ng sang bagong puso.” 

Sa pagbabagong anyo ng Panginoon ay baguhin din niya ang ating mga puso at nawa ang yugtong ito sa buhay ng ating Panginoon ay magsilbing isang sulyap sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin sa piling ng Diyos.

● Father Alfredo Rollen SVD