Print Version    Email to Friend
Ibang iba ka

Kadalasang may mga duma-rating na bago sa ating paligid.   Nariyang mayroong mga bagong labas na damit, bagong mga electronic gadgets, bagong sasakyan, mga pampaganda, mga bagong pamamaraan sa pag gawa ng mga bagay bagay.  O di kaya ay mga bagong dating na tao sa ating komunidad.  Mayroong sumasabay kaagad meron namang nanatili sa dating gawi. O kung sa tao man iniisip natin kung tayo ba ang makikibagay o tayo ang pakikibagayan.  

Sa komunidad ng mga Hudyo ay may dumating ding bago. Ang bagong ito ay  ang ating Panginoong Hesus.  Marami na ang nakabalita
na Siya  ay nagpapagaling at nangangaral. Dinudumog siya ng mga tao saan man siya magpunta.  Naging usap-usapan siya sa ibat-ibang lugar.  At isang araw si Hesus ay muling dumating sa Capernaum. At muli ay pinagkalipumpungang siya ng mga tao.    Lahat ng dumating ay nais malaman kung sino itong si Hesus, kung ano ang kanyang kapangyarihan, higit sa lahat ay kung ano ang magagawa niya sa buhay ng mga taong ito.

Gaya nga ng nabanggit sa unang bahagi ng pagninilay na ito, nahati ang mga tao sa kanilang pagtanggap. Tingnan natin ang unang grupo na nabanggit sa Ebanghelyo ngayong Linggong ito. Ito ay ang mga magkakaibigan na may dalang isang paralisado na nais nilang ipagamot kay Hesus.  Sila ay naniniwala na ang bagong dating na ito, ang kakaibang dating na ito, ay makatutulong sa kanilang kaibigang may sakit.  At kahit na nga sirain nila ang bubungan ng isang bahay ay kanilang ginawa upang makalapit lamang kay Hesus.  Nagpapakita lamang ito ng kanilang pagtanggap at pagkikilala sa kapangyarihan ni Kristong dumating sa kanilang buhay.   Dahil dito, nakamtan ng kanilang paralisadong kaibigan  ang pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. At sa huli nga ay pinagaling pa ni Hesus ang nabanggit na lalaki.

Nang makita ng mga  eskriba ang ginawang ito ni Hesus, sila ay kaagyat na tumutol sapagkat para sa kanila, ang bagong dating na ito, na kakaiba sa kanila, ay lumabag sa isang sagradong bagay na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa, at iyan ay ang pagpapatawad ng kasalanan.  Subalit hindi lamang ito ang magagawa ni Kristo.  Siya man ay  nakapagpapagaling ng mga maysakit.  At  para sa mga eskriba, na mistulang sarado ang pananaw kay Hesus, nanatili silang malayo, at  hindi nagtamasa ng biyaya mula sa pagdating ng Mesisyas.

Tayo man ay maari ring mamili.  Susunod ba tayo o hindi? Nawa ay maging aral sa atin na patuloy na tanggapin si Hesus, manalig tayo sa kanya.  Ibang-iba ka Hesus.  Subalit ang kaibahang ito, ang bagong gawi ng buhay at pananampalataya, at pagsamba sa Diyos ang siyang magdudulot sa atin upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan, at magkamit ng kagalingan ng ating katawan at kaluluwa.