Print Version    Email to Friend
Binyag sa kabanalan

Ang paggunita ng pagpa- pabinyag ni Hesus kay Juan Bautista ay pagtatapos din ng kapaskuhan. Ngunit ito rin ay hudyat ng pagsisimula ng pampublikong ministro ni Hesus. Sa okasyong ito, pumasakanya ang Espiritu Santo at ang pagsang-ayon ng Ama (pansinin ang paglalahad dito ng Santisimo Trinidad). Sa kanyang pag-ahon sa tubig ng Jordan, sinimulan niya ang gawain ng pagliligtas na aabot sa tugatog ng isa pang uri ng pagbibinyag—ang pagpapakasakit sa krus at muling pagkabuhay.

Sa kanyang pagpapabinyag lalong pinagtibay ni Hesus ang pakikiisa sa ating pagkatao. Siya na walang kasalanan at hindi nangangailangan ng paglilinis ng tubig binyag ay nagpakababa sa ating uri. Hindi siya pinabanal ng tubig Jordan, bagkus pa nga ay pinabanal niya ang tubig na ginagamit sa pagbibinyag. Ito ay isang malinaw na pagpapahalaga ni Kristo sa sakramento ng
binyag kung saan siya naman ang magbibinyag sa atin sa Espiritu Santo.

Sariwain at muling linawin natin ang pang-unawa sa binyag. Ang binyag ay hindi lamang pag-sanib sa isang organisasyon o simbahan; higit sa lahat ito ay ang ating pakikiisa kay Kristo. Ang mga pangako ng binyag ay ang ating pag-“OO” sa Diyos at pag-“Hindi” kay Satanas at sa kampon ng kasamaan. Nawa ay maisabuhay natin ito sa mga desisyon sa buhay. 

Sa pagbubuhos ng tubig-binyag, tayo ay nalilinis sa kasalanang mana, ang ating kaluluwa ay nagiging tahanan ng Espiritu Santo, at tayo ay naisasama sa pagkamatay, paglilibing, at muling pagbangon ni Kristo. Isinusuot natin ang
katauhan at kabanalan ni Kristo at tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Ang liwanag ni Kristo ang magiging gabay natin sa landas ng buhay. Sa pagpapahid ng banal na langis, ay nagiging kasapi tayo ng bayan ng Diyos at kinakasihan
ng kapangyarihan ng Espiritu
upang maisabuhay natin ang ating papel bilang pari, prope- ta at hari. Tunay nga na tayo ay muling isinisilang sa binyag at nabibigyan ng panibagong karangalan. Kaya siguro sa binyag ibinibigay ang ating pangalan at tinatawag tayong Kristiyano. Sabi nga ang ‘baptismal font’ ay ang sinapupunan ng Simbahan.

Ilang praktikal na paalala sa mga magulang: siguraduhing mabinyagan ang inyong mga anak, at huwag kalimutan ang kanilang pagpapakumpil. Lalong magiging makahulugan ang pagpapabanal ng inyong anak sa binyag kung kayong mga magulang, bilang puno at ang anak ang bunga, ay napabanal din sa sakramento ng kasal. Sikaping iayos ang inyong pagsasama sa kabanalan at hindi sa kasalanan, upang maipagmalaki ng inyong mga supling balang araw na sila ay mga lihitimong anak ng mga kasal na magulang. 

At kung kayo ay pipili ng mga ninong at ninang na tatayo bilang pangalawang magulang na
katulong ninyo sa pagpapalaki at pagtuturo sa inyong mga anak, piliin ninyo yung Katoliko na malinis at matapat ang pamumuhay. Maipamamana ba sa mga anak ang kabanalan at kabutihan kung ito ay kapos sa kanilang mga magulang, mga ninong at ninang?

Ang binyag ay regalo ng Diyos sa atin at ng magulang sa kanilang mga anak. Kung may kayamanan na ating maipapamana sa ating mga anak, yan ay ang ating pananampalataya kay Kristo na atin ding kinamulatan.