Print Version    Email to Friend
Pamilyang uliran

Sabi sa isang awit:  Saan nga ba galing kapuri-puring mga tao . . . saan nga ba galing matagumpay na mga tao?  Alamin mo ang pinagmulan, mula pamil-yang uliran.”  Ipinapahiwatig ng awit na ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang pamilyang uliran. (Ito marahil ang mithiin ng diosesis ng Hong Kong sa kani-lang dalawang taong pagdiriwang ng “Taon ng Pamilya”.) Sa ating Simbahan ay may itinuturing na  pamilyang uliran at iyan ang pa-milya ni Jose, Maria at Hesus.  Pangkaraniwang ipinagdiriwang natin ang kapistahan nito sa huling Linggo ng taon.  Ang ating mga pagbasa at ebanghelyo ngayong Linggo ay naangkop sa ating mga nagmimithi ng isang mabuting pamilya. Sa paanong paraan kaya ito mangyayari? 

Una ay pagtalima sa kagustuhan ng Diyos.  Sabi ng anghel ng Diyos kay Jose: “Bumangon ka at dalhin mo ang iyong mag-ina sa Ehipto, at huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin.” Batid natin ang hirap ng paglalakbay noong mga panahong yaon. Malayo at mapanganib ang kanilang tatahaking landas.  Maaring sabihin ni Jose na “ako na lamang ang bahala sa aking mag-ina at kaya ko silang ipagtanggol at manatili na lamang.” Bagama’t mahirap, tumalima siya sa kagustuhan ng Diyos. Naitanong na ba natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin at sa ating pamilya at ito ay ating sinunod?  

Pangalawa ay paggalang sa isa’t-isa.  Ilan nga ba sa atin ang malimit na nagtatalu-talo sapagkat hindi sinasangayunin ang kagustuhan at balakin ng isang miyembro ng pamilya?  Kaninong desisyon ang pangkaraniwang nasusunod?  Sa huli ay nagiging dahilan pa ng away.  Nangyayari ito kapag hindi malinaw ang pag-unawa ng isa’t-isa sa kanilang mga tungkulin sa loob ng pamilya.  Si Maria bilang ulirang asawa kay Jose ay sumunod sa kagustuhan nito.  Batid niya na para sa kanilang kabutihan ang pagtungo sa Ehipto.  Mangyayari lamang ito kung mayroong paggalang sa bawa’t desisyon sa loob ng pamilya.  Hindi ba at ito ang nais ipahatid ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas? Kanyang binanggit ang tungkulin ng bawa’t bahagi ng pamilya at kung paano nila ituturing ang isa’t-isa.  

Pangatlo ay ang pag-ibig. Mahalaga ang pag-ibig sa isang pamilya.  Hindi inalintana ng banal na mag-anak ang hirap sapagkat mahal nila ang isa’t-isa.  Marami sa atin nagtitiis ng hirap at malayo man, dahil sa pagmamahal.  Kaugnay nito ay sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Colosas na: “Higit sa lahat, mag ibigan kayo sapagkat ito ang buklod ng ganap na pag-kakaisa.”  Kaya nga hamon sa atin na patibayin ang pag-ibig  sa loob ng pamilya upang hindi mag-kawalay. Maglaan tayo ng lakas at panahon, at higit sa lahat ay ipadama ang ating pag-ibig sa ating ama, ina, at mga kapatid.  

Sa ating pag alala sa Banal na Pamilya, nawa ay patuloy nating tularan ang kanilang halimbawa.  Maging gabay sa atin ang pananalita ni San Pablo tungkol sa buhay pamilya, at nawa ay maging mithi ng bawa’t isa na magkaroon ng isang pamilyang uliran.