Print Version    Email to Friend
Hari sa paglilingkod

Sa Linggong ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Kristong Hari. Ang pagka-hari ni Hesus ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o kayamanan kundi sa paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi ni Hesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito.” Ipinahiwatig ni Hesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan. Kung tayo ay nagdadasal ng Ama namin, binibigkas natin; “Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.” Sa dasal na ito malalaman natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Paano ba mangyari ang kaharian ng Diyos?

Mangyari lamang ang kaharian ng Diyos kung sundin natin ang kalooban ng ating Amang nasa langit. Ibig sabihin ay sinasabuhay natin ang kalooban ng Diyos. At ano ba ang kalooban ng Diyos? Pagmamahal sa isa’t isa at paglilingkod sa kapwa. Si Hesus ay tinawag na Kristong Hari, dahil hari siya sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. 

Sa Pilipinas ngayon naghahanda na ang mga pulitiko sa darating na eleksyon. Yung iba ay gagawin ang lahat para manalo at maupo sa kapangyarihan. Naisip-isip ko, kung ang isang tao ay talagang maglingkod sa bayan bakit ba kailangan niya gumamit ng pera o pwersa para manalo? Paglilingkod kaya ang hangarin nila?

Mga kapatid atin tularan si Hesus na pumarito sa mundong ito para maglingkod sa atin, sa pamamagitan ng pagtubos ng ating mga kasalanan. Siya ang Hari dahil sa pagmamahal sa atin, Siya ay tunay na Hari sa kanyang paglilingkod sa atin. 

Tayo rin ay tinawag na tularan si Hesus. Nawa’y tunay tayong maglingkod sa ating pamilya sa pamamagitan ng ating katapatan sa kanila. Nawa’y tunay at tapat tayo sa ating trabaho, ito ay pagpapahayag na tunay ang ating paglilingkod sa ating mga pinagsisilbihan.

Maghari nawa si Kristo sa buhay natin at nawa’y maging bahagi tayo sa pagbuo at pagtatag sa kaharian ng Diyos, sa ating pamilya at sa ating pamayanan. Bilang mga binyagan ito ang misyon natin na sundin ang kalooban ng Ama, para mag hari si Kristo sa buhay natin. 

Ating idalangin ang ating bayan nawa’y gabayan tayo sa ating paglilingkod sa ating kapwa, katulad ng paglilingkod ni Hesus na walang kapalit, kundi bunga ng kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal at pagmamalasakit ang susi para makamtan natin ang tunay na paglilingkod sa ating kapwa. 

Hesus, Kristong Hari, turuan mo kaming magmahal sa aming kapwa. Maghari ka nawa sa buhay namin. 

Father Jay Flandez svd