Print Version    Email to Friend
Todo bigay!
Umupo si Hesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo, at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaing balo at naghulog ng dalawang kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Hesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba’y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay” (Mc.12: 41-44).
 
Sa ating pagbasa maaring maitanong natin bakit naman kaya ibinigay niya lahat ang kanyang pera sa templo. Para naman yata na hindi praktikal ang ginawa niya. Ang punto dito sa ating ebanghelyo ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay; higit dito ay ang pagtitiwala na ang Diyos natin ay mapagbigay at hinding-hindi niya tayo pababayaan. 
 
Malalim ang pananampalataya ng babaing balong ito. Kung kulang ang ating pananampalataya sa Diyos,  baka ang ibibigay din natin ay iyong halaga na labis lamang sa ating yaman, tulad ng ilang mayayaman. 
 
Totoong malalaking pera ang hinulog nila sa templo, pero iyon ay masasabi nating“extra” o labis lamang sa kanilang kayamanan. Hindi marahil masakit sa kanilang bulsa ang magbigay, kasi “surplus” nga na masasabi natin ‘yon. Subalit ang babaing balong ito ay nagbigay  sa gitna ng kanyang kawalan ng yaman. Ibinigay n’ya lahat kung ano ang meron s’ya. Malalim na pananampalataya. 
 
Huwag nating pagdamutan ang Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, trabaho at kalusugan, sana naman tuwing Linggo o day-off natin matuto din tayong magbigay sa Diyos nang may kalakip na pagtitiwala. Magsimba tayo. Ibahagi natin ang ating oras sa Diyos. 
 
Sabi nga “time is gold.” Lalo na dito sa Hongkong ang oras ay mahalaga. Kung ang Diyos ay mahalaga sa buhay natin, maging mapagbigay tayo sa Diyos.
 
Ang tunay na sumasampalataya ay tunay na nagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Mga kapatid alam ng Diyos ang mga suliranin natin, ang mga takot natin, ang mga plano natin. Alam mo ba na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Magtiwala ka! Tingnan mo ang babaing balo sa ebanghelyo, wala na siyang pamilya, mag-isa na lamang sa buhay pero hindi n’ya pinagdamutan ang Diyos. Hindi n’ya sinabi, “Kinuha mo ang aking pamilya, wala na akong maibibigay sa iyo, Panginoon.” Bagkus, punong-puno ng tiwala at pagmamahal ang babaing balong ito. Malalim na pananampalataya. 
 
Nawa’y tularan natin ang babaing balong ito, huwag natin pagdamutan ng pamamahal at suporta ang ating pamilya. Ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa salapi na ipinadadala mo, kundi kung gaano mo pinahahalagahan ang iyong pamilya. 
 

Bilang mga binyagan todo bigay sana tayong sumunod sa utos ng Diyos. Todo bigay sana tayong maglingkod sa Diyos, dahil todo bigay din naman ang Diyos sa pagmamahal sa atin. 

Father Jay Flandez svd