Print Version    Email to Friend
Mulat na pananampalataya

Ang tunay na pananam-palataya ay yaong may paninindigan at kayang ipaglaban ang kanyang nasaksihan. 

Sa ating ebanghelyo may isang taong bulag na ang pangalan ay Bartimeo, anak ni Timeo. Sabi sa pagbasa, “Nang marinig niyang naroon si Hesus na taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, ‘Hesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin!’ Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, ‘Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!’”

Ang tanong paano nalaman ni Bartimeo na si Hesus ang mesiyas? Ang alam lang ng mga tao ay, si Hesus ay anak ni Maria at Jose. Yung sinabi ni Bartimeo, “Hesus, anak ni David,” ipinahiwatig n’ya na si Hesus ang mesiyas. Bulag si Bartimeo pero kitang-kita nya, at alam na alam nya na si Hesus ang mesiyas. Pinatahimik sya ng mga tao ngunit hindi sya nasiraan o nawalan ng loob para patuloy n’yang ipahayag na si Hesus ang Mesiyas.

Pinatunayan ni Hesus na S’ya ang Mesiyas sa pamamagitan ng pagpapagaling kay Bartimeo. At ano ang susi bakit napagaling si Bartimeo? Ang kanyang malalim na pagkakilala at pananampalataya kay Hesus. Sinabi ni Hesus,  “Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig.”

Ano naman ang mensahe sa pagbasang ito para sa atin? 

Una, dapat lalo natin pagtibayin ang ating pananampalataya. Ang ibig sabihin ko po ay patuloy natin pag-aralan ang ating doktrina para mapalalim natin ang ating pagka-Katoliko. Hindi natin maipagtanggol ang ating pananampalataya kung wala tayong alam sa ating mga doktrina. Inaanyayahan ko kayo na makilahok sa programa nang inyong parokya. Kung may mga katesismo na programa ang ating parokya sumali kayo para madagdagan ang ating kaalaman.

Pangalawa; Magtiwala tayo kay Hesus, na kung tayo ay tatawag sa kanya, tutulungan n’ya tayo. Di ba si Bartimeo, tumawag kay Hesus at humingi ng tulong sa kanya. At dahil sa kanyang pananalig, s’yang pinagaling ni Hesus. Kung si Bartimeo ay hindi tumawag kay Hesus, gagaling kaya s’ya? Sa tingin ko ay hindi. Mulat ang pananampalataya ni Bartimeo. Hindi nasiraan ng loob si Bartimeo, noong pinatahimik sya sa mga tao. Bagkus lalo pa syang tumawag kay Hesus. 

Mga kapatid, tularan natin si Bartimeo, wag tayong susuko, at kung sasabihin ng iba na wala ka ng pag-asa wag kang maniwala, sa halip magtiwala ka kay Hesus at  hindi ka nya bibiguin. Si Hesus ang atin tunay na pag-asa. Si Bartimeo umasa at nanalig na makakita sya dahil matibay ang kanyang pananampalataya.

Nawa’y bilang mga Katoliko, dapat maging mulat tayo sa ating pananampalataya. Buhay ang ating pananampalataya kung atin itong isabuhay.

Father Jay Flandez svd