Print Version    Email to Friend
Kayamanan gamitin para sa kaharian ng Diyos

Hindi masama na mangarap para maging mayaman at magkapera. Karamihan sa mga OFW ay nag-sakripisyong umalis sa kanilang bayan, para sa kanilang mga mahal sa buhay para magkapera. Naisip ko tuloy ano ba ang mahalaga sa kanila? Pamilya o pera? 

Sa aking pagtatanong sa ating mga kababayan at pagninilay,
hindi pera ang mahalaga sa kanila kundi ang kanilang pamilya. Umalis sila sa sariling bayan para mabuo ang plano ng pamilya. Sabi ng isang kababayan natin, “Father, paano mabuo ang plano ng pamilya namin kung wala naman kaming trabaho doon sa Pilipinas?” 

Mga kapatid, ang materyal na bagay ay mahalaga, bigay ito sa atin ng Diyos at gamitin natin ito para sa kaharian ng Diyos. 

Sa ating ebanghelyo, may isang lalaking mayaman, at makita natin sa kanya na parang may kulang ang kayang buhay. Lumapit siya kay Hesus at nagtanong ng ganito; “Mabuting Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?” Alam ng lalaking ito, na hindi pera ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan at kabuluhan ng buhay. Hindi pera ang magdadala sa kanya sa buhay na walang hanggan. Kaya’t s’yang lumapit kay Hesus at naghanap ng tunay na kabuluhan sa buhay. Ang sagot ni Hesus sa kanya ay, ‘sundin mo ang batas ng Diyos.’ Sabi naman ng lalaki, “Guro, bata pa lang ako tinutupad ko na ang mga utos ng Diyos.” 

Sinabi sa ating pagbasa, “Magiliw siyang tinignan ni Hesus, at sinabi sa kanya, “Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ng kayamanan sa langit.” 

Bilang mga alagad ni Kristo, hindi lang ang pagtupad sa utos ng Diyos ang ating layunin, meron din tayong pananagutan sa ating kapwa, lalong lalo na yung mga mahihirap. Kung ang layunin natin ay pagsunod lamang sa mga utos ng Diyos, eh hindi na sana sinabi ni Hesus na, “humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ng kayamanan sa langit.” 

Ang ating simbahan ang nagmimisyon para sa mga mahihirap. Ang Hongkong Caritas ay nanawagan sa atin na tulungan natin sila sa kanilang pamimisyon. Kung tayo ay bibili sa kanilang raffle ticket, ang pera na binigay o binili natin ay mapunta po ‘yan sa mga kawang-gawa o charitable works ng ating simbahan.

Tandaan natin ang mensahe ni Hesus sa Linggong ito, na ang tunay na tagasunod sa kanya ay yaong tumupad sa utos ng Diyos at may malasakit sa kapwa. Sabi nga sa kanta; “walang sinumang ang nabubuhay para sa sarili lamang… tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa…” 

Ang buhay natin ay may kabuluhan kung tayo ay may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Gamitin natin ang ating kayamanan para sa kaharian ng Diyos at ang sabi ni Hesus, ‘magkaroon ka ng kayamanan sa langit.’

Father Jay Flandez SVD