Print Version    Email to Friend
Kumapit ka sa Diyos

Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa init ng apoy.”  Ang pagmimina ng ginto ay dumadaan sa maraming yugto.  Sa simula ay hindi kaagad-agad makikita ang dami ng ginto sapagkat ito ay nahahaluan ng lupa, bato, at iba pang mineral.  Ang susunod ay ang paglinang na kung saan ay ginagamitan ng apoy upang tunawin ang ginto.  Dahil sa init ay hihiwalay ang ginto sa lupa at ibang mineral.  Sa huli, ang maiiwan ay ginto at ang iba ay masusunog at magiging abo.  Ga-nito rin sa ating buhay pananampalataya.  Tayo ay mistulang ginto na nililinang.  Ang apoy ay ang mga pagsubok at tukso.   Maaring ang pagsubok o ang mga tukso ay nasa ibat-bang anyo.  Mayroong nanatiling matatag at mayroon din namang madaling sumuko.  Ang Panginoong Hesus ay napasailalim din sa tukso su-balit siya ay nagtagumpay laban dito.  Anong aral ang mapupulot natin sa yugtong ito sa buhay ni Hesus ng sa ganoon ay magamit din natin sa ating buhay pananampalataya?

Una ay ang kabusugan sa Salita ng Diyos.  Ang unang tukso ay tungkol sa pangangailangan ng katawan.  Ang tinapay ay maaring kumatawan sa bagay na nagdudulot sa atin ng pagkabusog.  Maaring
ito ay pagkain, pera, o mga mater-yal na bagay.  Sa tinapay ay maaring mabusog ang ating katawan subalit hindi kasiguruhan na mabubusog ang ating kaluluwa.  Ang Salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa.  Ipagpapalit ba natin ito sa panan-
daliang kabusugan ng katawan?

Pangalawa, ang Diyos ang
tanging makapangyarihan.  Ang ikalawang panunukso ng demonyo ay nauukol sa kapangyarihan.  Maraming tao ang lunud-na-lunod sa kapangyarihan. Mayroong ilan na animo ay mga mumunting diyos na naghahari sa ibang tao.  Kadalasan ay nangyayari ito dahil sa posisyong hinahawakan, sa dami ng ari-arian,  at sa lakas ng impluwensiya sa iba.  Malaki ang kanilang paniniwala na ililigtas sila ng kapangyarihang ito kaya mistulang sinusubok ang Diyos.   Subalit ilang ulit na nating nakita na mali ang ganitong paniniwala.  Si Hesus ay nanatiling matatag sapagkat batid niya na hindi kailangan su-
bukin ang Diyos upang maarok ang kapangyarihan nito.  

Pangatlo, tanging ang Diyos ang ating paglingkuran at sambahin.  Narinig na natin ang kasabihang “Isasanla ang kaluluwa kahit na sa demonyo.”  Nangangahulugan na gagawin ang lahat kahit na sa maling pamamaraan makamit lamang ang nais. Sabi nga sa isang kanta “o ang tao pag walang pera ay na papraning... Samba dito, samba doon.”  Subalit isa lang ang dapat nating sambahin at paglingkuran; ang Diyos Ama sa langit.  

 

Nawa ay ating mabatid na
ang kabusugan, kayamanan,
katanyagan, at kaligtasan dito sa lupa ay pansamantala lamang.  Sa halimbawa ni Adan ay napatunayan na ang pagsunod sa demonyo ay kamatayan.  Subalit ng dahil sa halimbawa ni Kristo, ang pagtalima sa Diyos ay buhay.  Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung kakapit tayo at manalig na sa Diyos lamang nagmumula ang buhay, ang tunay na kapangyarihan, at siya ang nararapat nating sambahin at papurihan.