Print Version    Email to Friend
Busilak na puso

May isang kwento akong nabasa sa internet tungkol sa isang lalaking inihahabla ang kanyang asawa. Ang kaso ay tungkol sa anak nila na ayon na rin sa kanya ay pangit. Hindi niya ito inaasahan sapagkat maganda ang kanyang asawa at siya naman ay ganon din. Nang malaon na ay napagtanto niya na ang kagandahan pala ng babae ay dahil lamang sa tinatawag na cosmetic surgery. Itinuturing nang lalaki na ito ay isang pandaraya. Isang pagbabalatkayo. Isang pagtatago ng tunay na kaanyuan ng kanyang asawa. Subalit ang katotohanan ay mahirap mabatid lalo na kung ang pagbabatayan ay ang tunay na kalooban at pagiging busilak na puso.

Madadaya ba natin ang Diyos? Batid ng Diyos kung ano ang nilalaman ng ating mga puso. Wala tayong maitatago sa kanya. Maari nating pagtakpan ang ating tunay na kalooban sa harap ng ibang tao subalit sa Diyos ay walang nalilihim. Batid niya kung ang puso ng isang tao ay busilak. Paano nga ba ito itinuro ni Hesus?

Una ay ang pakikipagkasundo. Sa ebanghelyo ngayon ay pinapaalalahanan tayo ni Hesus tungkol sa mga utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Siya ay dumating hindi upang ito ay buwagin, bagkus ay mas pinatitibay pa niya ito sa pamamagitan ng kanyang buhay at mga aral. Nabanggit niya hindi lamang ang pagpatay kundi ang pagkamuhi ay maari ring maging sanhi ng ating kahatulan. At kung tayo ay mag-aalay sa Diyos, tiyakin natin na wala tayong kinamumuhian o kaalitan. Kung mag kagayon iwan munan natin ang ating alay at makipagkasundo. Mayroon ka bang kinamumuhian o kaalitan? Handa ka bang makipagkasundo sa kanya?

Pangalawa, ang busilak na puso ay makakamtan sa pamamagitan ng pagsupil sa mga bagay na nakapagdudulot sa atin upang magkasala. Hindi lamang ang pakikiapid kundi ang pagtingin at pag-iisip ng kalaswaan sa iba ay nagdudulot sa atin upang magkasala. Ang pagdukot sa mata, o di kaya ay ang pagputol sa kamay at paa kung ang mga ito ang dahilan ng pagkakasala ay nangangahulugan ng pagsupil. Itigil natin ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng kamalian. Maaring ito ay bisyo, relasyon, o ugali na hindi kalugud-lugod sa Diyos. Nakahanda ka bang supilin ang mga bagay na alam mong hindi makabubuti sa iyong buhay pang espirituwal?

Nais ng Diyos ang ating katapatan at pagkamasunurin. Ang mga utos niya ay mahalaga. Sa pagpapadala niya kay Hesus bilang Tao at Diyos ay nagkaroon tayo ng tunay na tagapagturo at halimbawa na siyang tutularan. Hilingin natin sa Diyos ang kalakasan upang matuto tayong sumunod sa kanyang mga ipinaguutos. Nawa ay buksan Niya ang ating mga damdamin at isipan sa pakikipagkasundo sa kapwa. Maging mga tapat sana tayo sa ating mga mahal sa buhay. Nais nang Diyos na maisaayos tayo. At kung mangyari ito, batid kong anuman ang ialay natin sa altar ng Diyos, maging ang ating mga sarili, ay magiging kalugud-lugod at katanggap-tanggap sapagkat ito ay inialay ng isang may busilak na puso.

 

 

   l Father Alfredo Rollon svd