Print Version    Email to Friend
Asin at liwanag

Tayo ay asin; tayo ay liwanag. Isang tao lang ang narinig ko na naging asin – siya ang asawa ni Lot sa Lumang Tipan ng Bibliya (Gen.19:26) – dahil sinuway niya ang utos ng Diyos na huwag lilingon sa Sodom at Gomorah. Palagay ko naman wala sa atin ang gustong maging asin tulad niya.

Sa paghahalintulad sa atin sa asin o ilaw, inilalarawan ni Hesus ang tungkulin at respon sibilidad ng Kristiyano sa mundo. Nais ng Diyos na baguhin ang daigdig at bigyan ito ng liwanag sa pamama-gitan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Kristiyano ay inaasahang maging buhay na Bibliya, isang paalala sa sanlibutang namumuhay sa kadiliman. Para tayong asin na iniiwasang tuluyang mabulok ang moralidad at pamu-muhay ng sangkatauhan. Para tayong ilaw na nagdadala ng liwanag ng kabutihan, pag-asa, at pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. 

Walang halaga ang asin na walang lasa; ngunit hindi mo rin makakain ang asin ng asin lamang. Masarap ang asin kung ito ay isinasama sa ibang pagkain. Ganoon din ang liwanag. Maganda ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kapaligiran, ngunit kung pagmamasdan mo lang ang silaw nito, ito ay nakakabulag. Kaya ang sabi ng Panginoon sa ebanghelyo: “Kayo’y asin sa sanlibutan... kayo’y ilaw sa sanlibutan” (Mt.5:13-14). Ang ating pagka-Kristiyano ay hindi pang sarili lamang. Ito ay hindi pang Simbahan lamang. Dapat nating dalhin ang bisa nito sa ating kapaligiran, araw-araw na paggawa, pamayanan at pamilya. Kung engineer ka, maging Kristiyanong engineer ka. Kung ikaw ay domestic helper dalhin mo ang iyong pananampalataya sa iyong trabaho. Kung ikaw ay magulang, paghariin mo sa iyong tahanan ang kabanalan at ipamana mo sa iyong mga anak ang iyong pananampalataya. Hindi tayo dapat ang tinatawag na “Kristiyano pag Linggo, ngunit pagano mula Lunes hanggang Sabado.” 

Nakakalungkot marinig kung sasabihin ng iba: “Palasimba ka pa naman pero ganyan ang ugali mo, isang hipokrito.” Nakaka-iskandalong makita na bagamat Kristiyano, ang iba nating kaba-bayang Pilipino ay tiwali, magnanakaw, sinungaling, manlo-loko, at imoral. Kung minsan tayo ay madaling magalit, naka-pagsasalita ng masama, nakikitaan ng di kanais-nais na asal, dala marahil ng ating kahinaan at bugso ng damdamin na di pangkaraniwan, sana naman ito ay maiwasan. 

Hindi naman hinihingi ng Panginoon na i-parada pa natin ang ating mabubuting gawa para lang purihin ng marami. Mamuhay lamang tayo ng tuwid at walang sala, mabuti at maliwanag na itong magandang halimbawa. Iniwang hamon ni Blessed John Paul II sa mga Pilipino na maging liwanag tayo ng Kristiyanismo sa buong Asia. Sana ay magampanan nating maipalaganap ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng kanyang ebanghelyo. Ito rin marahil ang susi upang mabago ang takbo ng buhay ng Pilipino. Maari nating tanungin: Tayo ba ay malinamnam na asin kung tayo ay kasama ng iba o para tayong asing nagdadala ng hapdi sa sugat ng iba? Tayo ay nagbibigay liwanag at saya o baka naman gulo at eskandalo lamang ang ating dala?

 

   l Father Emil Lim svd