Print Version    Email to Friend
Tunay na maningning

I

sa na namang makabuluhan at masayang pagdiriwang ang ginanap na Misa de Aguinaldo sa Chater Garden noong nakaraang Pasko. Mula sa pangkaraniwang pasyalan, ang Chater Garden ay naging isang nagniningning na pook ng pagdiriwang. Bukod sa pagdiriwang ng Misa Aguinaldo, marami rin ang naghihintay kung sino ang magwawagi sa pantaunang patimpalak ng paggawa ng parol na tinawag na PaStaran. Kakaibang kaniningningan ang idinulot nito sa pag dariwang. Nagpapaalala sa atin ng talang naging gabay sa pag-
silang ng Manunubos.

Sa ating pag alala ng pagpapakita ng sanggol na si Hesus, makikita natin na ang bahaging ito ng kanyang buhay ay tila napapaloob din sa mga maniningning na katauhan. Pagnilayan natin ang mga sumusunod.

Una ang ning-ning ng tinawag na Tatlong Mago. Malimit nating marinig ang pagbating “Happy Three Kings.” Sa kasaysayan ay natala na may tatlong mago mula sa silangan ang naghanap sa bagong silang na hari ng mga hudyo. Sila ay mga ‘star’ sa kanilang pinanggalingan sapagkat sila ay inilalarawan bilang mga pantas, mga astronomer at mga hari. Subalit iniwan nila ang kanilang ning-ning upang magbigay pugay sa pagdating ni Kristo Hesus. Busilak ang kanilang mithiing hanapin ang sanggol, kaya nga sila ay ginabayan ng tala at matagumpay nilang natagpuan si Hesus.

Pangalawa ay ang ning-ning ni Haring Herodes. Sa kanyang paniniwala ay siya ang tunay na ‘star’ ng Jerusalem. Siya nag hari at walang ibang maaring umagaw ng kanyang trono. Ang kanyang pasaring sa tatlong mago na balitaan siya kapag natagpuan na nila ang sanggol upang maging siya man ay makapagbigay pugay at makasamba ay isang pagbabalatkayo. Batid naman natin na ang tanging mithi niya ay ang patayin ang sanggol ng sa gayon ay manatiling ang kanyang kaningningan. Subalit hindi nagpabaya ang Diyos at binalaan niya ang tatlo na huwag nang bumalik kay Haring Herodes.

Pangatlo ay ang ning-ning ni Hesus. Siya ang tunay na ‘star’. Ang kanyang ning-ning ay siyang gagabay sa sanlibutan upang ang lahat na sumampalataya sa kanya ay maligtas. Sabi ng ating ebanghelyo ngayong Linggo: “At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay ikaw nga huli sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel.” Bagamat siya ay natagpuan sa sabsaban ang tatlong mago ay nagpatirapa at sumamba kay Hesus. Sila ay kumikilala kung sino ang sanggol na ito, na mas higit ang ning-ning at kapangyarihan sa kanilang tatlo. Kasunod nito ay ang kanilang paghahandog ng mga alay na-
ginto, kamanyang, at mira.

Ang sanggol na si Hesus ay nagpakita sa mga abang pastol ganundin sa mga mago. Si Hesus ay Diyos at Hari ng lahat. Puno ng pagpapakumbabang sambahin natin siya katulad ng tatlong mago. Huwag nating hayaang sapawan tayo ng yaman at katatayuan sa buhay katulad ni Herodes na hindi kailanman kumilala kay Kristo bilang hari. Nawa ay patuloy nating sambahin si Hesus, siya ang tala ng ating buhay, siya ang ating patnubay patungong langit. Ibahagi natin ang ning-ning na ito sa ating kapwa.

 

 

   l Father Alfredo Rollon svd