Print Version    Email to Friend
Wagas na pag-ibig ng Diyos

Isa sa kaantig-antig na yugto sa aklat na sinulat ni Paulo Coelho na The Alchemist, ay nang pansamantalang nagpaalam ang bida ng nobela na si Santiago sa kanyang minamahal na si Fatima. Pangako ni Santiago na siya ay magbabalik matapos niyang matagpuan ang kayamanang kanyang hinahanap.  Magbabalik siya sa piling ni Fatima sapagkat tunay niyang nililiyag ang babae. At
nang tangkain niyang ipaliwanag ang kanyang pagmamahal ay pinigil siya ni Fatima.  Sinabi nang babae na nagmamahal tayo sapagkat tayo ay nagmamahal.  Walang dahilan ang tunay na pagmamahal. Kailanman ay hindi maipapaliwanag ang kadahilanan nito.  

Sa ganitong paraan maaring ipaliwanag ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan.  Ginamit ni Hesus ang mga talinhaga sa ebanghelyo ngayong Linggong ito upang ipamalas ang kadakilaan at pagiging  wagas na pag-ibig ng Diyos. Sama-sama nating pagnilayan ang mga talinhaga ng ating Panginoon.

Una ang nagmamahal ay nag-aalala.  Sa tatlong talinhaga ng pastol at ng naligwat niyang tupa, babaeng naghahanap sa nawalang barya, at sa amang tinalikdan ng kanyang anak, ipinapakita ni Hesus na ang Diyos ay nag-aalala sa ating pagkawala.  Kilala tayo ng Diyos.  Siya ay nag-aalala sa bawat isa sa atin sa tuwing tayo ay mawawalay sa kanyang piling. Bawat isa ay kanyang pinangalanan, minarkahan, at tinuring na sarili. Maaring hindi natin ito napapagtanto at sa ating palagay ay walang pakialam ang Panginoon sa nangyayari sa ating mga buhay. Subalit sa mga talinhagang nabanggit, inilalarawan na bawat isa ay mahalaga sa kanya, pinagtutuunan ng pansin at ang bawat nilalang ay inaalala ng Diyos. 

Pangalawa ang nagmamahal na Diyos ay naghahanap. Siya ay gumagawa ng paraan upang matagpuan ang nawaglit, ang nawala, at ang tumalikod.  Mahirap mang maunawaan, sapagkat ano nga ba ang halaga ng isa ikumpara natin sa siyamnapu at siyam, ganundin sa isang alibughang anak na wala na yatang naidulot na kasiyahan sa kanyang ama.  Subalit ito ang ginagawa ng Diyos.  Gumagawa siya ng paraan upang tayo ay muling makatagpo, naghihintay siya upang muli tayong manumbalik sa kanyang piling.  Iiwanan ng pastol ang kawan, mag- sisindi ng ilaw ang isang babae, at matiyagang maghihintay ang isang ama sa pagbabalik ng kanyang anak, iyan ang inilalarawan ng ebanghelyo sa atin upang mapagtanto ninuman na ang lahat ay gagawin ng Diyos para sa atin.

Pangatlo, ang nagmamahal ay nagdiriwang. Sa pagkatagpo sa nawalang tupa, sa pagkahanap sa nawalang barya, at sa pagbabalik ng lumisang anak, ang pastol, ang babae at ang ama ay nagdiriwang.  Ipinamamalas nito ang galak ng Diyos sa sinumang makasalanan, sinumang nawaglit, at sinumang tumalikod sa Diyos. Ang mga nagbabalik loob at nagsisising makasalanan ay nagdudulot ng ibayong galak sa puso ng Panginoon.  Aanyayahan niya ang iba upang makipagdiwang.  Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay walang sukatan, at hindi maarok ng ating kaisipan.

Nag-aalala, naghahanap, nagdiriwang. Iyan ang mga katangian na ipinamalas ng Diyos sa ebanghelyo ngayong Linggo.  Siya ay Pastol sa kanyang tupa, Babaeng nagmamay-ari sa barya, at Amang nagmamahal at nagpapatawad sa kanyang tumalikod na anak. Sa ganitong paraan natin natunghayan ang wagas na pag-ibig ng Diyos.

 

 

    l Father Alfredo Rollon svd