Print Version    Email to Friend
Sakripisyo

Hindi lingid sa ating kaalaman na kung nais nating mapagtagumpayan ang isang bagay,  maging ito ay sa alin man larangan sa buhay, ang kailangan ay sakripisyo. Ang isang kampeon sa palakasan ay naglalaan ng mahabang panahon ng pag eensayo. Ganoon din ang isang mahusay na musikero. Ang iba ay nagsisimula pa nang sila ay bata pa. Hindi nila alintanan ang hirap kung ang  kapalit nito ay  tagum-pay na maidudulot ng pag abot sa kanilang napiling larangan.

Sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay mayroon
din siyang mga sakripisyong
hinihiling.  Ano ano ang mga sakripisyong ito na nabanggit sa ating Ebanghelyo?

Una ay ang pagsasaalang-alang natin sa ating pamilya. Sa isang tagasunod ng Diyos, maaring dumating ang panahon na maging isang sakripisyo ang pamilya.  Batid ng Diyos na hindi lahat na mga kapamilya ng kanyang mga alagad ay puno ng pag sang-ayon at suporta. Mayroon ding mga sandali na maging ang sariling kamag-anak ang magiging sagabal o magiging hadlang upang tupdin ng isang tao ang anumang pinagagawa sa kanya ni Hesus.  Hindi nakapag tatakang sabihin ni Kristo na magkakaroon ng mga sandaling kamumuhian ng kanyang tagasunod ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay isang pagpapapakita na maaring dumating ang panahon na piliin natin ang Diyos kapalit ng ating pamilya.  

Pangalawa ay ang pagbabata ng Krus. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating Simbahan ay napakaraming tao na ang nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa Diyos. Na ang pagsunod sa ating Panginooon ay nangangahulugan ng kahandaan sa anumang balakid, higit sa lahat ay sa pag-uusig ng ibang tao. Hindi magiging madali ang buhay ng isang alagad.   Ito ay isang sakripisyong inihahalintulad ni Kristo sa kanyang sariling sakripisyo noong panahon na kanyang pinasan ang krus sa daan ng Kalbaryo at doon mismo sa
krus na iyon iniialay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat.

Pangatlo ay ang paghahanda, o pagkakaroon ng plano. Hindi birong maging isang alagad ni Kristo. Isang magandang halimbawa ang kanyang pag hahalintulad ng isang tagasunod sa isang taong nagtatayo ng bahay o isang pinunong naghahanda sa isang digmaan. Hinihikayat ni Kristo na kung sino man ang susunod sa kanya ay kailangang magkaroon ng masusing pag-
babalak at pagbasa sa pansariling kakayanan. Kung kulang ang kahandaan, kailangang gawan agad ito bago suungin ng isang tao ang buhay ng isang alagad ni Kristo.  

Muli balikan natin ang pasimula ng pagbabahaging ito. Inaasahan tayo ni Kristo na magsakripisyo kung nais nating maging isang alagad niya. Subalit imbes na matakot at panghinaan ng loob, nawa ito ay maging isang hamon upang sanayin ang ating buhay pananampalataya, patatagin nating ang ating sarili sa pananalangin, at lagi tayong umasa na ang Diyos ang pinagmumulan  ng ating lakas.  Huwag nating pangambahan ang hamon ng sakripisyo.  Pakatanda-ang ibibigay ng Diyos ang isang hamon sapagkat batid  niya na ito ay ating makakayanan.

 

    l Father Alfredo Rollon svd