Print Version    Email to Friend
Piging ng kababaang-loob

Isang araw bago ako magsimula ng aking misa ay lumapit sa akin ang lector - commentator.  Sinabi niya sa akin na mayroon daw isang congressman kasama ang kanyang asawa, na dadalo sa misa. Kailangan pa  raw bang ipakilala sa mga tao. Ang sagot ko naman ay hindi na, unang-una, sila ay nakikidalong katulad ng sinumang pangkaraniwang sumisimba at higit sa lahat ay hindi naman government function ang kanilang dahilan ng pagdalo.  Tila natigilan ang lector-commentator at sinabi sa akin na baka raw mag dodonate ng malaki sa simbahan kung ipakikilala sila sa simula ng misa.  Nagulat na lamang ako sa ganoong reaction at sinabi ko sa sariling kailan kaya tayo makalalaya sa ganitong uri ng mentalidad. Bagamat batid ko na walang kinalaman ang nasabing congressman at ang kanyang asawa ay nakalulungkot pa rin na ang nais mangyari ng lector- commentator ay tila  isang pagkutya sa ebanghelyo na ipinahahayag ng ating Panginoon.

Inilarawan ni San Lukas sa kanyang ebanghelyo ang isang piging, isang pagsasalu-salo na dinaluhan ng ating Panginoon.  Hindi pinalampas ni Hesus ang ganitong pagkakataon upang mabigyang pangaral ang mga taong dumalo sa nasabing pagtitipon.  Ang pangaral na ito ay  nagtuturo ng tunay na kababaang loob na isang katangian kalugud-lugod sa Diyos bilang patungkol sa mga   taong nanghahangad na makasalo sa piging na pang habambuhay.

Tinukoy ni Hesus na hintayin natin na ang may bahay ang siyang maglagay sa atin sa posisyong inaakala niya ay tama.  Maaring ito ay patungkol sa mga taong tila nakasisiguro na ng kanilang katatayuan pagdating sa kaharian ng Diyos.  Maaring iugnay ito sa kahilingan ng dalawang magkapatid na apostoles, si Juan at Santiago, na humuling kay Hesus na nawa sa kanyang kaharian sila ay makaluklok sa kanan at sa kaliwa.  Ipinababatid ni Hesus na ang Diyos ang siyang magtatakda at Siya rin ang nakaaalam kung ano ang karapat-dapat sa ating lahat.

Sinambit din ng ating Panginoon ang mga taong ating inaanyayahan sa ating mga pag sasalu-salo.  Bakit nga ba hindi natin anyayahan ang mga kapus-palad, ang mahihirap, ang mga mas nangangailangan, ang mga taong nagugutom at mga pinagkakaitan ng iba.  Sila ang mas higit na nangangailangang busugin, silang walang maigaganti sa atin kundi ang magpasalamat.  May roong isang joke akong narinig.  Kapag ang mga mahihirap daw at mga taga baryo na inanyayahan sa piyesta ay naparami ang kain, sasabihing masisiba.  Kapag mayaman naman at mga taga bayan na naparami ang kain, tuwang-tuwa pang sinasabing ginanahan ang kanilang bisita.  Itinuturo sa atin ni Hesus ang pagkalinga sa mas higit na nangangailangan sapagkat sa ganitong paraan ay masasalamin sa atin ang awa at pagmamahal ng Diyos.

Inihahanda tayo ng Diyos sa ating pagdalo sa isang salu-salo na kanyang inihanda.  Nawa ay matutunan nating ang itinuturo ni Hesus at maging karapdapat tayong dumalo sa piging ng kababang-loob.

 

 

    l Father Alfredo Rollon svd