Print Version    Email to Friend
Makipot na pintuan ng kaligtasan

Concern ka pa ba na maligtas sa buhay sa kabila? May nagtanong kasi kay Hesus: “kakaunti po ba ang maliligtas?” (Lk. 12: 23) Sino nga kaya ang ma-liligtas? May mga sekta ng relihiyon na nagsasabing sila lang daw ang maliligtas. Paano tayo makasisiguro sa biyaya na Diyos lamang ang may karapatang magbigay? Ang payo ni Hesus: “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan...marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok” (v.24).

Nasa awa at paghuhusga lamang ng Maykapal kung tayo ay makapapasok sa kanyang kaharian. Ang kaligtasan ay hindi automatic na para bang karapatan natin. Walang nakasisiguro, kaya’t hindi tayo maaaring magmalaki at magyabang. Yun ang peligro nating malapit sa simbahan at palasimba. Minsan namamali ang ating akala na okey na tayo dahil ‘relihiyoso’
kuno. Posible ba na ang isang tila malapit sa templo ng Diyos ay nakakagawa rin ng masama? Dapat hindi, pero sa totoo lang alam nating nangyayari ito. Ang safeguard natin laban sa malaking pagkakamaling ito ay: humility at sincerity.

Ngunit hindi imposible ang tunay na kabanalan na magdadala sa atin sa kaligtasan. Sinabi ni Hesus na pagsikapan natin. Sa makatuwid, mahalaga rin ang ating paggawa, pagkilos, at ang uri ng ating pamumuhay. Gawin natin ang lahat ng tama at naayon sa kautusan at kagustuhan ng Diyos. Sikapin nating maging katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Tayo rin ay may bahagi na dapat gampanan sa ating ikaliligtas sa buhay na walang hanggan.

Inihalintulad ni Hesus ang kaligtasang pangkaluluwa sa pinto. Ang pintuan ay pwedeng lagusang papasok, pwede ka ring pagsarhan. Ito ay bukas para sa lahat ng tinatanggap sa loob ng kaharian. Ngunit malaking pag-kundena sa iyong pagkatao kapag ikaw ay pagsarhan. Maliwanag na hindi ka ‘welcome’. Masakit ang maiwan sa labas ng pintuan, mahapdi na malaman na ‘you don’t belong’. Marahil mas matinding parusa iyon para sa mga mabubulid sa impiyerno. Ito rin ang matinding pananabik ng mga nasa porgatoryo na di pa makapasok sa langit.

Sinabi rin ni Hesus na ang pinto ng kaligtasan ay makipot, makitid, di madaling makapasok dito. Kaya nga, kung may mga pagsubok at paghihirap sa buhay, uma-aray ang ating damdamin, naglalaban ang ating isip at kalooban, ngunit hindi dapat tumalikod at tumakbong tatakas sa mga hamon ng buhay. Bahagi ito ng makipot na pintuan. May kasabihan na ang pagdurusa daw ay maaring makasama sa iyo o makabuti sa iyo. Sikapin na lang natin na ano man ang ating pasanin ay laging mauuwi sa mas magandang bunga, dito sa lupa lalo na sa langit. Napakaganda ng payo sa ikalawang pagbasa (Hebreo 12:5-7,11-13) “Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito’y nagpapakilalang kayo’y inaari ng Diyos na kanyang mga anak.” Hindi madali magwagi sa ano mang larangan, ngunit ‘it is worth the sacrifice’ ika nga.

Naisin nating maligtas, mapasali sa mga pinaghaharian ng Diyos, makapasok sa pintuan ng kalangitan. Dapat lamang na pagtuonan natin ito ng pansin, panahon, at lakas habang tayo ay may pagkakataon pa. At sa ating pagsusumikap, isama na rin natin ang iba. Sapagkat baka sa ating pagnanais na mauna, tayo pa ang mahuli sa lahat.

 

        l Father Emil Lim svd