Print Version    Email to Friend
Nagniningas na apoy

Ang tunay na ginto ay kailan may hindi natatakot sa isang nagniningas na apoy.”  Ito ay isang sikat na kasabihan sa Chinese na malimit kong gamitin sa aking mga homiliya.  Nangangahulugan na bagkus matunaw o matupok ay lalo pang pinagdadalisay ng apoy ay tunay na ginto.  Ang ating Panginoon ay tumutukoy sa ningas ng apoy na kanyang dinadala sa mundo.  Sa paanong paraan natin magagamit ang halimbawang ito ni Kristo sa ating buhay Kristiyano?

Una, ang pagdating ni Kristo ay isang hamon sa atin.  Wika ni Hesus: “Ako ay dumating upang pagningasin ang daigdig, at nawa’y ito nag-aapoy na nga!”  Madalas sa buhay natin, tila baga nahirati na tayo sa ating pangkasalukuyang katatayuan.  Nalilibang tayo sa layaw ng mundo.  Dahil dito ay may pagkakataong nalilimutan natin na may mas higit pang bukas ang naghihintay sa atin, at iyan ang ang makapiling ang Diyos.  Lumalaki tayo sa layaw na tinatamasa natin lalo na nga at ang pag aakala natin ay nakakatiyak na tayo, na  anuman ang gawin natin, ay hindi tayo kaliligtaan ng Diyos.  Sabi nga ni Francisco Baltazar (Balagtas):  “Pag-ibig anaki’y aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya.  At sa katuwaa’y kapag namihasa kung lumaki’y walang hihinting ginhawa.  Ang taong magawi sa ligaya’t aliw, mahina ang puso’t lubhang maramdamin; inaakala pa lamang ang hilahil na daratni’y ’di na matutuhang bathin.” Sa pagdating ni Hesus ay dala niya ang apoy, hindi upang tupukin kundi
pag-alabin ang puso ng kanyang mga alagad. Kaakibat nito ay ang pagdating ng Espiritu, pagdating ng isang binyag na siyang mag papasimula ng katuparan ng kanyang misyon upang linangin ang mundo.

Pangalawa ay ang matibay na paninindigan.  Dala ni Hesus ay ang paghihiwa-hiwalay.  Isang naka-lulungkot subalit hindi maiiwasang katotohanan na sa pagdating ng Mesiyas, may mga taong tatanggap at may mga taong tatanggi sa kanya.  Ang isang tunay na tagasunod ni Hesus ay haharap sa mga sandaling kailangan nilang manindigan maging ito man ay laban sa nakararami, sa magulang, kapatid, at iba pang kamag-anakan.  Ito ay kinaharap ng mga naunang Kristiyano at patuloy pa ring kinakaharap ng sinumang nais na maging isang alagad ni Hesus.  Tayo ba ay naninindigan sa ating pinaniniwalaan maging ito man ay magdulot ng pagsalungat natin sa ating mga mga mahal sa buhay? Maaring mahirap subalit kailangan itong gawin nang sa gayon ay lubusan nating mapatunayan na ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating puso.

Huwag sana tayong mangamba sa mga tinuran ng ating Panginoon sa ebanghelyo ngayong Linggo.  Bagkus ay pagsikapan natin na papag-alabin ang Espiritu na ating tinanggap noong tayo ay binyagan. Magningas nawa sa atin si Hesus at patuloy niyang linangin ang bawat isa sa atin.  Nawa tayo ay magmistulang mga ginto na nagniningning sa harap ng Diyos at hindi maging mga alabok na tatangayin na lamang ng hangin.  Ang nagniningas na apoy ni Kristo ay maging hamon at maging pagkakataon natin upang matibay na maninindigan alang-alang sa ating pananampalataya sa Diyos.

 

 

        l Father Alfredo Rollon svd