Print Version    Email to Friend
Pag-isipan muna

Maraming mga paala-ala sa buhay.  Halimbawa: “Stop, Look and Listen!”  “Look Before You Leap!”  Ang mga kasabihang ito ay may isang tema: “mahirap magsisi sa huli.”   Sa ebanghelyo may mga paalala si Kristo para sa mga nais sumunod sa Kanya.  Pagnilayan natin ang mga ito at kapulutan ng aral sa Buhay Kristiyano.

Una may halimbawa si Kristo na dapat nating tularan.  Ayon sa ebanghelyo: “buong-buo ang isip ni Hesus na tumulak patungong Jerusalem.”  Ito ay sa kabila ng alam Niya na doon naghihintay ang pagpapakasakit Niya at ang Kanyang pagkamatay sa krus.  Sa kabila ng lahat patuloy pa rin Siya sapagka’t ito ang Kanyang misyong galing sa Diyos Ama: ang ialay ang buhay Niya para sa ating kaligtasang walang hanggan.  Ang aral sa atin: alamin natin ang ating misyon sa buhay; magagawa natin ito sa panalangin, pagbabasa ng Bibliya at pagkonsulta sa mapapagkatiwalaang tao.

Pangalawa, ang mga tagasunod ni Kristo ay dapat maging mahinahon, maunawain at mapagpatawad.  Sa ebanghelyo, dahil ayaw padaanin ng mga Samaritano si Kristo at mga kasama sa kanilang nayon, nais ni Santiago at Juan na paulanan sila ng apoy mula sa langit bilang parusa.  Subali’t  sila’y pinagsabihan ni Hesus sa kanilang kapusukan.  Pangatlong aral sa mga may nais sumunod kay Kristo:  alamin muna ang buhay ng alagad.  Maraming nagtatangkang pumasok halimbawa sa PMA o Philippine Military Academy.  Subali’t marami ang agad umaalis dahil sa hirap ng aral at training/pagsasanay bilang sundalo.  Sabi noong isa: “Akala ko kasi madali lang.  Mahirap pala.”  O kaya’y  mga OFWs na masigasig pumuntang abroad; pag naranasan na ang mga hirap at sakit ay agad na sumusuko.  Ayon kay Hesus mahirap ang pagsunod sa Kanya; maraming mga sakripisyo, maraming iiwan, maraming pagdurusahan, tulad Niya.  Kaya nga bago ang lahat: “Stop, Look and Listen.”

Pang-apat na aral: Ang tagasunod ni Kristo ay nakatuon (focus) sa Panginoon.  Si Kristo ang itinuturing na higit sa lahat.  Mukhang mabigat ang mga “requirements” ng Panginoon, tulad ng pag-iwan sa mga mahal sa buhay upang sumunod ng lubos-lubos sa Kanya.  Subalit di ba ito ang ginagawa ng ating mga
OFWs?  Ang iwan ang pamilya, mga mahal sa buhay, sariling bayan  alang-alang sa trabahong naghihintay sa ibang bansa?  Di ba batid nilang ang lahat ng sakripisyong ito ay para rin sa mga mahal sa buhay?  At dba handa nilang harapin ang lahat para sa kanila?  Ganito rin ang hinahanap ni Kristo sa mga taga-sunod
Niya: handang iwan ang lahat at harapin ang lahat alang-alang sa Kanya.

Sa mga ikakasal, dapat munang nilang alamin na “sila na nga,”  na ang buhay mag-asawa ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ang dila ay puedeng
iluwa.  Ang kasal ay “sa hirap
at ginhawa, sa karamdaman
at kalusugan, sa yaman at kahirapan” habang buhay.  Ganyan din ang diwa ng pagsunod kay Kristo: lubos-lubosan, at walang iwanan.”  Ayon nga sa isang advertisement: “Wanted: Persons with Courage and Determination, Ready for Sacrifice!  Others need not apply!”

 

 

l Father Lino Nicasio svd