Print Version    Email to Friend
Sino si Hesus?

Usapan madalas ng mga domestic helper ay “Sino ang employer mo?” Ang karaniwan sagot ay kung mabait, masungit, kuripot, mitikolosa, damak. Ang ibang sagot ay kung mayaman, chairman ng malaking company, o sa public housing lang nakatira. Ating kinukumpara ang mga tao ayon sa kanilang kaugalian o mga panlabas na katangian. Ngunit kilala mo ba talaga ang kanilang pagkatao? Kaya nga maganda kung ang isasagot ng isang empleyado ay “Mabuting tao ang mga employer ko.” Iba kasi ang mga kaugalian na ating napagmamasdan kaysa sa pagkatao na ating nakikilala. 

Sa ebanghelyo ngayong Linggo, tinanong din ni Hesus “Sino raw ako ayon sa mga tao?” at “Kayo naman, Sino ako sa inyo?” (Lk. 9:18-20) Tila ba kumukuha ng opinion survey ang ating Panginoon mula sa kanyang mga disipulo. Ngunit sa katunayan, nakatulong ito upang pag-isipan nila kung ano nga ang kanilang pagkilala kay Kristo. Ganoon din naman, kailangang suriin natin kung sino si Hesus sa atin. Maaring ang ating sagot ay mula sa isip kagaya ng mga narinig natin sa iba. Si Hesus ay Nazareno, ang Anak ng Diyos, ang Mesiyas, Manunubos at Tagapagligtas. Siya ang Buhay at Muling Pagkabuhay. Tama lahat ang mga ito. Ngunit sino Siya mula sa ating puso at sa ating personal na karanasan? Kailangang mula sa ating sarili ang ating pagkilala sa Panginoon, hindi lamang kung ano ang narinig natin tungkol sa Kanya.

At sino ba tayo sa mata ng Diyos? Kung tatanungin natin ang Panginoon, maging maganda kaya ang kanyang impression sa atin? Mas makikilala natin ang Diyos at lalo tayong mapapalapit sa kanya kung tayo ay magiging bukas at available sa kanya. Ito ay magaganap lamang kung madalas tayong nananalangin at nagninilay. Hindi siguro sapat kung Linggo lamang tayo nag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya dalasan rin natin ang ating pagbabasa ng Bibliya at mga aklat na pang espiritual. Pag-ibayuhin din natin ang ating pag-aaral ng katesismo. Huwag tayong umasa lamang sa kung ano ang isusubo sa atin ng iba. Tayo mismo ang dapat gumalaw upang lubos nating makilala ang Diyos. At ano man ang ating pagkilala kay Kristo, hindi mawawala ang katotohanan ng kanyang
paghihirap sa krus. Siya ay hindi lamang Diyos sa panahon ng ginhawa. Higit sa lahat, siya ay Diyos na nagdusa.

 

Ang hamon ni Hesus sa kanyang mga tagasunod: “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin.”
(Lk. 9:23) Sa pagtalima dito makikilala ang tunay na alagad ni Kristo. Kung ang hanap lamang natin sa Diyos ay ginhawa at sarap sa buhay, ano ang pinagkaiba natin sa mga taong walang ibang hinabol sa buhay kundi ang pang-sariling sarap at karangyaan lamang? O baka ibang Diyos ang ating sinusundan? Bagkos, ang isang tunay na Kristiyano ay marunong magbata ng hirap, araw-araw, at kailan man ay hindi nawawalan ng pag-asa at lakas mula kay Kristo. Kung talagang kilala natin si Hesus, susunod at matututo tayo sa kanya hangang sa tayo ay matulad sa kanyang kabanalan at pagka-diyos. Kilala mo ba ang Panginoong HesuKristo? Kilala ka rin ba niya?