Print Version    Email to Friend
Ang Diyos ng Pagpapatawad

Father, bakit po ang hirap magpatawad?”  Makailang beses na nga ba akong tinanong ng mga tao tungkol sa pagpapatawad.  Pabiro kong sagot (na may halong katotohanan): “Hindi ko alam.” “Bakit nga ba?” Taliwas ito sa buhay ng ating Panginoon.  Sa apat na ebanghelyo, mababasa natin na makailang ulit na nagbibigay ng pagkakataon ang ating Panginoon ng pagbabalik-loob sa mga taong lumalapit sa kanya.  Napakaraming talinghaga at pangaral ang sinasabi sa Bibliya, higit sa lahat ay buhay kay Hesus tungkol sa paksa ng pagpapatawad.  Ano ang mga maari nating matutunan sa  ating mga pagbasa ngayong Linggo?

Una, ay ang pag lapit sa Diyos.  Kadalasan ay may takot sa ating mga puso kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan.  Si David, bagamat isang hinirang at kinalugdan ng Diyos ay hindi nakalayo sa kasalanan.  Gumawa siya ng paraan upang mapasa kanya ang asawa ni Uriah. Kung ating titingnan ay tila sukdulan ang ganitong pagkakasala, subalit kanyang inamin ito sa harap ni Nathan.  Ganon din ang nangyari sa babae sa ebanghelyo ngayong Linggo.  Gaanong kahirap sa isang tulad niya ang lumapit sa ating Panginoon na kinikilalang guro, propeta, at isang taong malinis at higit sa lahat, nang mga sandaling iyon ay napaliligiran ng mga Pariseo at kanyang mga disipulo.  Subalit ginawa pa rin niyang lumapit at ipadama sa Diyos ang kanyang pagsisi.  Lumapit tayo sa Diyos kahit pa nga itinuturing nating tayo ay mga marurumi.  

Pangalawa, ang pagpatawad ng Diyos.  Napansin ng mga nasa paligid ni Hesus ang ginawang pagpaparangal ng babae.  Sa kanila, ito ay isang maling gawain sapagkat  ang babaeng ito ay isang makasalanan.  Sa pag-
papahid ng langis, pagluha, at pag- halik at pagpupunas ng kanyang buhok sa ating Panginoon, ang babeng ito ay nagsasalin ng dumi ng kanyang kasalanan.  Subalit hindi ito ang nakita ni Hesus.  Para sa kanya, ang babaeng ito ay nagpapakita ng pagsisi sa kanyang mga kasalanan.  Walang sinuman ang dapat pumigil sa kanya.  At sa pagkakataong ito ay ipinamalas ni Hesus kung paanong siya ay tumanggap sa mga taong gustong magbalik sa Diyos.  Tayo man ay inaanyayahan ng Diyos na magpakita ng ibayong pagsisi at higit sa lahat ay pagpapakumababa na maghahatid sa atin upang makita sa ating mga sarili na tayo ay mga makasalanan na naghahangad ng kapatawaran sa harap  ng Diyos. 

Pangatlo, ang mga pinatatawad ng higit ay tumatanggap ng ibayong pagmamahal.  Upang patibayin ang kanyang aral tungkol sa pagpapatawad, nagbigay si Hesus ng talinghaga na kung saan inilalarawan dito na ang isang may malaking utang (kasalanan) sa Diyos ay magkapagdudulot ng galak kung siya ay magsisi, at magbabalik loob.  Ang kagalakang ito ay nauuwi sa pagmamahal.  Sinabi ng ni Hesus:  “Ang marami nyang kasalanan ay pinatatawad na kaya nga tumatanggap siya ng ibayong pagmamahal.”.  Ito ay mistulang hudyat sa mga taong nais magbalik loob sa Diyos subalit kadalasa’y nauunahan ng hiya at pangamba.  Hiya, sapagkat siya ay nakalabag sa kautusan ng Diyos at pangambang marahil ay may hangganan ang pagmamahal ng Diyos.

Ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapatawad.  Nawa ay matutunan nating lumapit sa kanya, tanggapin ang kanyang kapatawaran, at higit sa lahat maramdaman natin ang pagmamahal ni Kirsto.  

 

 

l Father Alfredo Rollon SVD