Print Version    Email to Friend
Patay na anak ng biyuda

Ang himalang ito ay tanging kay Lucas lamang matatagpuan na ang kahalintulad ay ang ating mga kwentong kutsero na popular sa pangkaraniwang tao. Sa katunayan ay may kahintulad na istorya ito mula sa manunulat nuong si Apollonius ng Tyana na naganap sa pintuan ng siyudad ng Roma. Mayroon ding ililibing na pinigilan ng isang manggagawa
ng himala, at binuhay din ang
patay. 

Ang istorya ay ginamit ng mga unang Kristiyano upang gunitain ang pagbuhay na ginanap ni Propeta Elias sa Lumang Tipan, sa anak ng isang biyuda. Matutunghayan ito sa 1 Hari 17:17-24 at 2 Hari 4:18. Ang kapansin-pansin dito ay ang pagkuha ni Lucas sa istorya at pagbibigay ng isang Kristiyanong pananaw, dili’t iba — Ginawa ni Hesus ang pagbuhay na himala nang hindi hinihingi sa kanya; ni walang pagsusumamo o pakiusap; ni walang pananampalataya at inaasahan mula sa inang biyuda o sa mga nakikipaglibing na kaibigan. Dito ay tunay na itinatanghal ang kapangyarihan at awa ng Panginoon na isang Dakilang Propeta tulad ni Elias. 

Ang himala ng pagbuhay sa binatang ililibing mula sa bayan ng Naim ay parang salamin ng binuhay na bata, anak ng isa ring biyuda mula Zerephtha. Katulad ng nasabi na natin, maraming ganitong istorya ang pagpagaling o pagbuhay sa patay sa mga literatura ng kapanahunan nuon. Karaniwan ay sinusunod nito ang mga nakatak-dang iskema o porma ng pagsulat na binubuo ng:

p
Di sinasadyang pagtatagpo ng nagpapagaling at ng may karamdaman o patay sa isang kalsada.

p
May utos na tumigil o ibaba ang kabaong o hinihigaan.

p Utos na huwag umiyak.

p Ang himala.

p
Takot ng mga tao at papuri sa Diyos.

Ang orihinal na galing talaga kay San Lucas ay ang paglalagay ng lugar sa Naim; pagsama ng mga disipulo at ng maraming tao sa Panginoon; pagbibigay ng diin sa paghihirap ng biyuda kung kaya naawa si Hesus; at ang utos ni Hesus sa patay: “Binata, bumangon ka.” Bagama’t ito’y isang ginawang istorya lamang, nais ipakita ni San Lucas ang dalawang bagay: Una, ang kapangyarihan. Sa pag-uutos ni Hesus, ipinakita ang kanayang pagka-Panginoon. Ikalawa, ang awa. Si Hesus ay maawaing tao. Nais ni Lucas ilarawan si Hesus na isang bagong Elias. Nuong panahon ni Hesus, ang paniniwala ng mga tao na babalik muli si Elias ay pangkaraniwan nang pala-palagay. Akala nila’y si Elias ang Mesias o mauuna si Elias sa Mesias. Kaya’t ang mga unang Kristiyano’y itinuring si Kristong ang bagong Elias.

 

Halina’t ating ipagdiwang ang pagmamahal at awa ng Diyos sa katauhan ni Hesus. Laging siya ang nauunang magmahal; laging siya ang gumagawa ng hakbang. Hindi sapagkat tayo’y kaibig-ibig o mahalaga. Inibig niya tayo habang tayo’y makasalanan pa o patay sa buhay espirituwal. Bubuhayin niya din tayo. Pinahalagahan niya tayo, kaya tayo’y nagkaroon ng halaga. Dakila ka Panginoon!